Följ med och delta

Det nya gymnasiet skapar vi tillsammans, alla synpunkter är välkomna. Här kan du läsa om hur och i vilket skede det är möjligt att delta i beredningen. Här hittar du också material i anslutning till de evenemang som ordnas. Följ med och delta i diskussionen under hashtaggarna #nyagymnasiet och #uusilukio.

Remissrunda

Förslaget till regeringsproposition om en nt gymnasielag skickades under våren 2018 ut på en omfattande remissrunda. Under remissrundan får intressentgrupperna berätta om sin officiella syn på reformen. Feedbacken samlas i ett utlåtandesammandrag. Utlåtandena beaktas då man lägger sista handen vid regeringspropositionen innan den går vidare till statsrådets sammanträde och till riksdagen.

Utredning om gymnasiets nuläge och utvecklingsbehov 

Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat en utredning om gymnasiernas nuläge och utvecklingsbehov. Utredningen är ett sammandrag av resultaten från befintliga undersökningar, utredningar och rapporter som gäller gymnasieutbildningen. Utredningen är på finska.

Turné om det nya gymnasiet

Sakkunniga som deltar i reformen vid ministeriet och utbildningsstyrelsen turnerar i Finland och vill höra dina tankar kring hur man borde förnya gymnasiet. Det svenskspråkiga tillfället i Tammerfors den 20 november 2017 hade ytterligare som syfte att sammanföra de svenskspråkiga gymnasieaktörerna till diskussion och sammankomst kring svenskspråkiga gymnasiefrågor.

Övriga evenemang

Rundabordssamtal

Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen kallar centrala intressentgrupper till två rundabordssamtal. Den första diskussionen hölls den 31 augusti 2017. En inspelning från tillställningen (på finska). Den andra diskussionen hölls den 22 november 2017.

Gymnasiehackathon

Lyssna på gymnasisten! Undervisnings- och kulturministeriet ordnade tillsammans med Finlands Gymnasistförbund en gymnasiehackathon den 9 november 2017.

Ytterligare information

Tiina Silander, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue 0295330188