Utveckling av språkreserven i Finland – Flerspråkighet som resurs

Finland deltar aktivt i det internationella samfundet. Till våra styrkor hör språklig och kulturell mångfald.

- Flerspråkighet som resurs. Förslag till åtgärder för utvecklingen av den nationella språkreserven i Finland 2017

 

 

 

Med Finlands språkreserv avses den sammanlagda nationella språkliga kompetensen i sin helhet; medborgarnas språkkunskaper, den språkliga kompetens vårt utbildningssystem frambringar och hur språkundervisningen läggs upp.

Utredningen över läget för och utvecklingsbehoven beträffande språkreserven i Finland innehåller en rad förslag till åtgärder för att utveckla finländarnas språkkunskaper så att kunskaperna ska motsvara framtida behov. Utredningen omfattar hela vårt utbildningssystem. Utredningen ska ligga till grund för utarbetandet av en nationell språkstrategi.

Utredaren har biståtts av en styrgrupp som har samtidigt varit styrgrupp för spetsprojektet för en tidigareläggning av språkinlärningen. Kring temat för utredningen har det arrangerats seminarier och workshoppar, och därtill har utredaren och styrgruppen hört en bred grupp av experter på språkutbildning.

Ytterligare information

Minna Polvinen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä 0295330262