Examenssystemet inom yrkesutbildningen

I april 2015 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en arbetslivsstyrgrupp (TUTKE3) med uppgift att styra och följa reformen av examenssystemet inom yrkesutbildningen.

Styrgruppens förslag till utveckling av yrkesexamensstrukturen blir klara i juni 2016. Närmare information om utvecklingen av yrkesexamensstrukturen finns på webbplatsen för utveckling av examenssystemet inom yrkesutbildningen.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Inhämta, visa och verifiera kunskap

Reformen omfattar förutom en examensreform även en uppluckring av den relaterande regleringen och förvaltningen. I fortsättningen används endast ett enhetligt sätt för att visa tidigare inhämtade kunskaper och genomföra en bedömning av dem. Enligt förslaget ska kunskap i regel visas i praktiska arbetssituationer.

Samtidigt införs en enhetlig individualiseringsprocess som passar alla studerande. Individualisering innebär att man bygger upp individuella och flexibla studie- och examensinriktningar och planerar styrningen och stödet för dessa efter enskilda studerandes behov.

Förslagen till riktlinjer för reformen av yrkesutbildningen (inkl. förslagen om hur kunskap kan inhämtas, visas, bedömas och verifieras) behandlades på undervisnings- och kulturministeriets verkstäder i mars 2016. Den respons och de utvecklingsförslag som kom in på verkstäderna utnyttjas i den fortsatta beredningen.

Behövliga ändringar i lagstiftningen görs i samband med reformen av verksamhetslagstiftningen om yrkesutbildningen som helhet. Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen våren 2017 och den nya verksamhetslagstiftningen avses träda i kraft från början av 2018. 

 

Ytterligare information