Högskolornas digitala lärmiljöer

I spetsprojektet utvecklas högskolornas digitala lärmiljöer, utbudet av undervisning på webben samt digitala utbildningssamarbete.

 

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Digitaliseringen ger högskolorna möjlighet att ordna undervisning i samarbete. Högskolorna utvecklar ett brett utbud på webben där man möjliggör flexibla studier över högskolegränserna. Man skapar ett administrativt enkelt sätt att tillgodose studier från andra högskolor i sin examen och hänvisar högskolorna att utveckla sådana kopplingar mellan olika datasystem och de gemensamma databaser som behövs för ändamålet. Målet är att högskolorna producerar ett gemensamt utbildningsutbud på webben och kommer överens om samarbete och arbetsfördelning i webbundervisningen. Undervisningen kan också vara fritt tillgänglig och på så sätt ge till exempel studerande på andra stadiet en möjlighet att bekanta sig med högskolestudierna. Databaser och datasystem utvecklas under 2016–2018.

Ett mångsidigt utnyttjande av digitala redskap i undervisningen utökas, utvärderingspraxis med digitala metoder görs mångsidigare, undervisningsutrymmen utrustas så att de stöder digitala undervisningsmetoder och undervisningssamarbete mellan högskolorna genom att dela god praxis högskolorna emellan. Under 2016–2017 stöder man utvecklandet och en bredare användning av tentakvarieapplikationen EXAM. Applikationens källkod öppnas med Open Source -licens så att den är åtkomlig för alla 2017.

Undervisningspersonalens digitala kompetens förbättras och inlärningsanalytiken som stöder studier och handledning utevcklas genom att man ordnar seminarier som stöder en gemensam praxis.

Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter effektiveras undervisningen och de studerande erbjuds flexibla studiemöjligheter. Utbudet öppnas också för studerande på andra stadiet.

Målet är att skapa gemensamt undervisningsutbud för olika områden eller ta fram material som kan utnyttjas gemensamt t.ex. i de grundläggande studierna inom olika områden.

Åtgärder:

  • Under resultatavtalen med universiteten och yrkeshögskolorna slår man fast de högskolespecifika åtgärderna i anslutning till spetsprojektens mål.

 

 

 

 

Ytterligare information

Ilmari Hyvönen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik 0295330117