Det nya gymnasiet

Reform ger gymnasieutbildningen dragningskraft

- Lösningar för Finland: En halvtidsöversyn, Regeringens handlingsplan för 2017–2019

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Regeringen fattade beslut om  att förnya gymnasieutbildningen under vårens halvtidsöversyn 2017. Riksdagen godkände den nya gymnasielagen den 21 juni 2018.

Reformen innebär att gymasielagen fönyas och målet är att:

  • öka gymnasieutbildningens dragningskraft som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet för fortsatta högskolestudier
  • att förbättra utbildningens kvalitet och inlärningsresultaten samt
  • att göra övergången från studierna på andra stadiet till studier på högskolenivå smidigare.

Mera individuella och flexibla studier, den handledning och det stöd som behövs, studier över läroämnesgränserna och högskolesamarbete är centrala medel för att målen ska uppnås.

Reformen genomförs av undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen i samarbete med intressentgrupper och sakkunniga. I beredningen beaktas utredningar, försök och projekt som redan gjorts i anslutning till gymnasiereformen.

Förordningarna i anslutning till gymnasielagen är på remissrunda 21.6.- 3.9.2018.

Lagförslaget om en reform av studentexamen är på remissrunda 21.6.- 3.9.2018. Syftet med reformen är att stärka mätningen av allmänbildning i studentexamen och att göra det möjligt att avlägga studentexamen på engelska. Man förbättrar också examinandernas ställning och gör examen mer flexibel genom avreglering.

Som grund för beredningen av regeringspropositionen har man utnyttjar förslagen av  arbetsgruppen för studentexamensreformen Gaudeamus igitur samt en utredning om att ordna studentexamen på engelska.

Ytterligare information

Tiina Silander, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue 0295330188