Den nya grundskolan

Målet är att göra Finland till ett ledande land inom modernt och inspirerande lärande.

- Handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Genom programmet Den nya grundskolan förverkligas regeringens spetsprojekt Nya inlärningsmiljöer och digitalt material till grundskolorna. I projektet förnyas grundskolan, inlärningsmiljöerna och lärarnas kompetens. Därutöver främjar man digitaliserad undervisning, man utvidgar programmet Skolan i rörelse samt gör språkstudierna mera mångsidiga.

I programmet Den nya grundskolan har man slagit fast tre mål: undervisnings om utgår ifrån eleven, världens kunnigaste lärare samt en öppen verksamhetskultur där man arbetar tillsammans. För att nå målen får programmet ett understöd på 90 miljoner euro under tre år.

Den nya grundskolan – programmets åtgärder

Programmet strävar efter att utveckla grundskolan på lång sikt. Grundskoleforumet samlar aktörer inom den grundläggande utbildningen och samarbetsparter för att tillsammans skapa visioner och skapa teser för framtidens grundskola. Beredningen inföll under Finlands 100-årsjubileum. I februari publicerades ett ställningstagande för Den jämlika grundskolans framtid. För att uppnå målen kör Grundskoleforumet igång kampanjen #Denbästaskolan. Syftet med kampanjen är att samla och sprida gärningar och idéer med vilka man kan bygga upp världens bästa och jämlikaste grundskola. På den  webbplatsen denbastaskolan.fi kan alla dela med sig av idéer och gärningar och få inspiration av andra.

Lärarnas grundläggande utbildning, inskolning och kompletterande utbildning förnyas under ledning av Lärarutbildningsforumet. De strategiska riktlinjerna i lärarutbildningens utbildningsprogram visar vägen för den finländska lärarutbildningen och för att utveckla sin kompetens under hela karriären.

Skolornas verksamhetskultur förnyas genom tutorlärare och nätverk. En åtgärd är att alla grundskolor får möjlighet till en tutorlärare för att handleda de andra lärarna i att på ett ändamålsenligt sätt utnyttja digitaliseringen, för att stöda den nya pedagogiken och ibruktagandet av läroplanen.

I enlighet med programmet Den nya grundskolan inleds också försöks-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Man lyfter fram försök med metoder som förbättrar elevernas förutsättningar för inlärning och som beaktar att det finns olika sätt att lära sig. I anslutning till Utbildningsstyrelsen grundas ett försökscenter vars uppgift är att koordinera och stöda läroanstalternas försök samt att rotfästa och sprida innovationer.