Det aktuella läget

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft den 1 februari 2020. I och med utträdesavtalet inleddes en övergångsperiod under vilken man förhandlat om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. Europeiska kommissionen, som fört förhandlingarna på EU:s vägnar, och Storbritannien slutförde förhandlingarna om de framtida förbindelserna den 24 december 2020.

Information om Storbritanniens utträde ur EU och framtida relation till EU har sammanställts på Statsrådets kanslis webbplats, där det finns information om utträdesavtalet, övergångsperioden, förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien samt om hur Storbritanniens utträde ur EU påverkar medborgare och företag.


Inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde fortsätter Storbritannien inom Horisont –  EU:s ramprogram för forskning och innovation. Däremot deltar Storbritannien inte i andra sektorspecifika finansieringsprogram (Erasmus +, Kreativa Europa och Europeiska solidaritetskåren). I frågor som gäller yrkeskvalifikationer, studieavgifter och studiestöd blir Storbritannien ett s.k. tredje land bland andra länder utanför EU.

Erasmus+

Storbritannien har beslutat att inte delta i Erasmus+-samarbetet. I stället har Storbritannien inrättat ett eget Turingprogram som endast finansierar studentutbyten från Storbritannien till hela världen. Läs mer om Turingprogrammet 

De fleråriga projekt som finansieras genom det nuvarande Erasmus+ under år 2020 eller tidigare kommer att slutföras på normalt sätt även om de fortsätter efter 31.12.2020. Inom ramen för dessa projekt genomförs således fortfarande utlandsperioder för finländare i Storbritannien samt utbyten där britter deltar i andra programländer under 2021-2023. I det nya Erasmus+, som inleddes i början av 2021, är det dessutom möjligt att inom högre utbildning och yrkesutbildning använda en del av finansieringen för mobilitetsprojekt för utbyten med Storbritannien.

Mer information: 
•Erasmus+ och Brexit i allmänhet: Mikko Nupponen [email protected] (till 30.6.2021)
• Högskoleutbildning: Anni Kallio, [email protected]
• Yrkesutbildning: Sari Turunen-Zwinger, [email protected]

Terminsavgifter

För brittiska medborgare som har antagits till annan utbildning än finsk- eller svenskspråkig utbildning som leder till lägre eller högre högskoleexamen och som kommer till Finland efter 1.1.2021 (och som inte har anknytning till utträdesavtalet) tas det ut en avgift på samma sätt som av andra medborgare i stater utanför EU/EES-området. Under övergångsperioden tas terminsavgifter inte ut av en brittisk medborgare eller av hans eller hennes familjemedlem som har gjort en EU-registrering och gör en ansökan om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet senast den 30 september 2021 och får ett av Migrationsverket utfärdat intyg över ansökan.

Terminsavgifter tas inte heller ut av en brittisk medborgare eller av hans eller hennes familjemedlem som anlänt till Finland under perioden 1.10.2020 – 31.12.2020 och direkt ansöker om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet senast 31.12.2020. Anhållan om befrielse från skyldigheten att betala terminsavgift riktas till Migrationsverket genom att inlämna ett intyg över att ha gjort ansökan om uppehållsrätt eller med uppehållstillståndskort enligt utträdesavtalet.

Högskolorna beslutar om avgiftens storlek (minst 1500 euro) och förfarandena kring hur avgiften tas ut. Varje högskola informerar om avgifterna via sina egna kanaler.

Mer information: Laura Hansén, [email protected], 0295 330098

Studiestöd

Brittiska medborgares rätt till studiestöd för finska staten avgörs på basis av vår nationella lagstiftning (lagen om studiestöd). I bestämmelsen om tillämpningsområdet för lagen om studiestöd beaktas fr.o.m. 1.1.2021 rätten till studiestöd för de brittiska medborgare eller deras familjemedlemmar som på basis av utträdesavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket har ansökt om och fått uppehållsrätt i Finland.

Mer information: Virpi Hiltunen, [email protected], 0295330110

Yrkeskvalifikationer

En person som har fått ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer som fattats före 31.12.2020 i enlighet med yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG har i det land där han eller hon gjort ansökan också efter övergångsperioden de rättigheter som anges i beslutet, inklusive utövandet av yrket i fråga på samma villkor som medborgarna i staten i fråga. Dessutom ska ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer som har anhängiggjorts före utgången av övergångsperioden slutbehandlas och avgöras med stöd av lagstiftningen om yrkeskvalifikationer. 

Från och med 1.1.2021 tillämpas på yrkeskompetens/utbildningar som förvärvats i Storbritannien samma förfaranden som tillämpas på andra tredjelandsmedborgare utanför EU/EES.

Myndigheterna som handhar erkännandet av yrkeskvalifikationer ger mer information i fråga om respektive yrke

Mer information: Katri Tervaspalo, [email protected], 0295 330084

Horisont Europa

De avtalsbestämmelser som gäller Storbritanniens deltagande i Horisont Europa har i stor utsträckning samma innehåll som de nuvarande associeringsavtalen för Horisont 2020. Storbritannien deltar i programmet, såsom under sitt EU-medlemskap, men deltar inte i beslutsfattandet om programmet. Storbritanniens finansiella bidrag till programmet bestäms utifrån hur väl Storbritanniens deltagare klarar sig i ansökningsomgångarna, dvs. i vilken omfattning de deltar i programmen.

Mer information: Petteri Kauppinen, [email protected], 0295330147

Upphovsrätt

I avtalet mellan EU och Storbritannien finns bestämmelser om frågor av central betydelse för EU på motsvarande sätt som i EU-lagstiftningen, inklusive centrala skyddsformer, som bl.a. kollektiv förvaltning av upphovsrätt och skyddstidens längd, som är 70 år efter upphovsmannens död. Den största effekten är bl.a. att förordningen om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online inte längre är tillämplig, vilket innebär att de onlinetjänster som tillhandahålls i Finland inte automatiskt kan användas när konsumenten tillfälligt vistas i Storbritannien, om inte tjänsteleverantören särskilt har avtalat om detta med rättsinnehavarna. 

Den gällande lagstiftningen om upphovsrätt i Storbritannien baserar sig dock huvudsakligen på EU:s direktiv om upphovsrätt. Storbritannien har dock meddelat att landet inte ämnar genomföra det s.k. DSM-direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala  inre marknaden utfärdat våren 2019 på nationell nivå. I fortsättningen kan Storbritannien dessutom, om landet så önskar, ändra den nationella lagstiftningen. 

Däremot är Storbritannien även framöver skyldigt att iaktta de internationella överenskommelser som det har förbundit sig till (bl.a. Bernkonventionen, TRIPS, WCT och WPPT samt Marrakechfördraget för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning). Enligt de internationella överenskommelserna tillämpas samma rättsskydd på utländska rättsinnehavare som på inhemska. Skyddsnivån enligt de internationella överenskommelserna utgör ett minimikrav, och i många avseenden är det skydd EU:s upphovsrättslagstiftning ger högre än minimikraven.

Mer information: Anna Vuopala, tfn 0295 330 331