Den offentliga sektorns behörighetskrav

Åtgärder som gäller uppdateringen av behörighetskrav har slagits fast som en del av åtgärdsprogrammet för att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser. Man utvecklar utbildningssystemet så att möjligheterna att uppnå behörighet blir mer flexibla. Sektorministerierna svarar för uppdateringen av behörighetsreglerna.

 

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Lindrande av förutsättningarna för yrkeskvalifikationer

Vid regeringens halvtidsöversyn i april 2017 fastställdes att det under undervisnings- och kulturministeriets ledning ska beredas en utredning om i vilka yrken eller uppgifter förutsättningarna för yrkeskvalifikationer ytterligare kunde lindras. I enlighet med uppdraget bad undervisnings- och kulturministeriet om de olika förvaltningsområdenas synpunkter på i vilka yrken sådana behörighetskrav som föreskrivs i lag antingen kunde slopas eller lindras. Begäranden om åtgärder (OKM/46/592/2017) skickades till ministeriet i juni 2017 och januari 2019.

I samband med det nationella genomförandet av ändringarna i yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) kartlade ministerierna under 2014 och 2015 alla reglerade yrken inom sina respektive förvaltningsområden. I enlighet med lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) avses med reglerat yrke en tjänst eller uppgift där vissa i lag föreskrivna yrkeskvalifikationer krävs av den som tillträder eller utövar tjänsten eller uppgiften. Av utredningarna framgick det att definitionen av ett reglerat yrke i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer endast omfattar en del av de faktiska förutsättningarna för yrkeskvalifikationer. Vidare kom det fram att det utöver de lagstadgade kraven också kan finnas andra förutsättningar för tillträde till yrke, t.ex. kompetenskrav som bygger på ministeriers anvisningar eller kompetenskrav som fastställts av kommuner. Inom många förvaltningsområden finns det också andra regleringar som grundar sig på EU-lagstiftning, vilka därmed inte kan lindras genom nationella åtgärder.

Största delen av de reglerade yrkena i Finland grundar sig på lagstiftningen inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Med undantag av sektorn för undervisning och fostran är regleringen inom andra sektorer minimal. Enligt de utredningar som erhållits av ministerierna 2017 och 2019 har regleringen inom olika förvaltningsområden redan i någon mån gjorts smidigare under de senaste åren. Den gällande regleringen anses ändå vara ändamålsenlig till exempel för att säkerställa klient- och patientsäkerheten, den allmänna säkerheten eller jämlikhet och icke-diskriminering. Således anses det inte vara motiverat att på ett mer omfattande sätt lindra regleringen av de reglerade yrken som anges i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Åtgärder:

  • Under hösten 2015 har man kartlagt nuläget för behörighetskraven och kraven för yrkekompetens.
  • Minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser.

Ytterligare information

Katri Tervaspalo, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik 0295330084