Ansökan om nytt anordnartillstånd

I samband med förnyandet av tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning är det möjligt att söka ett nytt anordnartillstånd för examina och utbildning. 

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Nytt anordnartillstånd söks på

Blanketten innehåller två delar som båda ska fyllas i. Om sökanden samtidigt ansöker om någon av de nya uppgifterna (uppgiften att ordna arbetskraftsutbildning, den utvidgade uppgiften att ordna läroavtalsutbildning eller uppgiften att ordna fängelseundervisning), ska sökanden dessutom fylla i separata blanketter för dessa uppgifter och bifoga dem till sin ansökan. I blanketten för ansökan om nytt anordnartillstånd anges dessutom vilka andra bilagor som sökanden ska lämna in tillsammans med sin ansökan.

Det ska finnas ett behov av de examina och den utbildning som söks med beaktande av riksomfattande och regionala kompetensbehov samt utbudet av examina och utbildning.

Sökanden ska i sin ansökan beskriva och motivera behovet av den verksamhet för vilken anordnartillstånd söks, återge innehållet i det anordnartillstånd som söks och beskriva förutsättningarna för att ordna yrkesutbildning enligt den uppgift som söks.

Förutsättningarna att ordna utbildning bedöms enligt förutsättningarna för beviljande av anordnartillstånd i 28 § i lagförslaget och 8 § i utkastet till förordning om yrkesutbildning. Sökandena ombeds bekanta sig med den detaljmotivering som gäller nämnda bestämmelse i lagförslaget samt med de utkast till förordning inklusive motiveringar som har samband med lagförslaget.

Insändande av ansökan

Ansökan med bilagor ska skickas undertecknad i pappersform till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor och i elektronisk form till adressen [email protected]

Ytterligare information:

Nyland, Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland: Tarja Koskimäki, överinspektör, tfn 02953 30166

Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Egentliga Finland och Satakunta: Jukka Lehtinen, undervisningsråd, tfn 02953 30183

Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen: Anne Mårtensson, undervisningsråd, tfn 02953 30104

Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten: Mari Pastila-Eklund, undervisningsråd, tfn 02953 30249

Tarja Olenius, undervisningsråd, tfn 02953 30237

Saara Ikkelä, projektplanerare, tfn 02953 30109

Saara Luukkonen, regeringssekreterare, 02953 30366

Mika Tammilehto, överdirektör, 02953 30308

E-postadresser: [email protected]