Hoppa till innehåll

Coronaunderstöd för konst- och kulturfestivaler (2. ansökningen 2021)

Avustus

Understödet är avsett för etablerad och yrkesmässig konst- och kulturfestivalverksamhet, vars utövande försvårats eller förhindrats på grund av restriktioner och rekommendationer till följd av coronapandemin 1.6–31.12.2021.

Understödet är i första hand avsett för sådana sammanslutningar som utövar konst- och kulturfestivalverksamhet och som inte fått offentligt stöd för samma ändamål för samma tidsperiod.

Högst 3,6 miljoner euro kan användas för understöd.

Vid ansökning om statligt understöd förbinder sig arrangörer av konst- och kulturfestivaler att iaktta de anvisningar, bestämmelser och myndighetsföreskrifter som utfärdats för att förebygga spridningen av covid-19-pandemin.

Ansökningstiden börjar den 29 september 2021 och går ut den 13 oktober 2021 kl. 16.15. Ansökningar som kommit in efter att ansökningstiden har gått ut beaktas inte.

Vänta inte med att skriva ansökan till sista ansökningsdagen, som är den 13 oktober 2021.  Den sammanslutning som ansöker om stöd ska i god tid försäkra sig om att sammanslutningens fullmakter att uträtta ärenden är i ordning. Ansökan kan inte lämnas in utan behövliga fullmakter. De obligatoriska uppgifterna ska matas in i e-tjänsten innan ansökan kan skickas (mer information om finns i e-tjänstens bruksanvisning).

Besluten fattas i november–december 2021. Sökandena informeras om besluten skriftligen via e-tjänsten.

Ytterligare information

Anne Mattero, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 313

Eero Koski, sakkunnig, tfn 0295 330 228

Ministeriet hinner inte nödvändigtvis svara på frågor som inkommer per e-post innan ansökningstiden löper ut.

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: https://minedu.fi/sv/understod