Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till högskolorna för att svara mot bristen på kompetent arbetskraft genom snabbverkande åtgärder

Avustus

Specialunderstödet är avsett för universitet och yrkeshögskolor för att genomföra utbildningar som avhjälper bristen på kompetent arbetskraft inom olika sektorer. De utbildningar som finansieras kan vara examensinriktad utbildning, specialiseringsutbildning eller kortare kompetenshelheter bestående av delar av en examen. Avsikten är att genomföra hållbara verksamhetsmodeller med hjälp av vilka högskolorna även i framtiden snabbt kan reagera på föränderliga kompetensbehov.

Målgruppen för utbildningen har inte avgränsats endast till personer med högskoleexamen. Det är meningen att finansieringen ska riktas till att utvidga utbildningen inom branscher med kompetensbrist, såsom IKT-, programmerings-, byggnads- och teknologiindustribranschen samt social- och hälsovårdssektorn. Högskolorna ska planera och genomföra snabbverkande utbildningsprojekt i tätt samarbete med arbetslivet, närings-, trafik- och miljöcentralen samt arbetskraftsförvaltningen i regionen, och samarbetsmodellen ska beskrivas i ansökan.

Understöd kan beviljas sådana universitets- och yrkeshögskolerelaterade utbildningsprojekt inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde som inleds år 2019. Utbildningarna kan genomföras i form av nätverksbaserat samarbete mellan flera högskolor. Den högskola som koordinerar helheten beviljas finansieringen. I beslutet antecknas vid behov tillstånd att fördela finansieringen till andra parter i projektet. Utbildningarna ska genomföras inom tre år från beslutsdatumet.

Ansökningstid:
Ansökningstiden börjar den 8 oktober och går ut den 9 november 2018 kl. 16.15.

Om riksdagen beviljar de förslagna budgetmedlen för detta ändamål, kan ministeriet använda för understöd till snabbverkande åtgärder för att tillgodose kompetensbehovet högst 30 miljoner euro, av vilket minst 10 miljoner skall användas för kodarutbildning.

Det är meningen att beslut om utbildningsprojekten ska fattas i december 2018. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen (668/2001). På utbildningarna och antagningen av studerande till dem tillämpas bestämmelserna i yrkeshögskolelagen (932/2014) och universitetslagen (558/2009).

Ytterligare information

Päivi Bosquet, utbildningsråd, tfn 0295 330 375,
[email protected]

Sanna Hirsivaara, utbildningsråd, tfn 0295 330 111, 
[email protected]

Maija Innola, utbildningsråd, tfn 0295 330 120,
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.