Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för kompensation av avtalsmodellen för nyttjanderätt till observationsskog 2023

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen har tillsammans utarbetat en modell för observationsskogar. Modellen grundar sig på den praxis som iakttas vid beaktandet av de övriga samhälleliga förpliktelser som anges i 7 § i lagen om Forststyrelsen.

Forststyrelsen har till uppgift att tillhandahålla markområden för bland annat försvarsmaktens, gränsbevakningsväsendets, undervisningens och forskningens bruk. Genom modellen för observationsskogar tryggas förutsättningarna för anordnande av utbildning inom skogsbranschen så att utbildningsanordnarnas och yrkeshögskolornas verksamhetsmässiga och ekonomiska situation inte försämras jämfört med nuläget.

Till de anordnare av yrkesutbildning som har övergått eller övergår till modellen för observationsskogar betalas kompensation från undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. Kompensationen motsvarar nivån på förlorade inkomster av virkesförsäljning samt ersättningar för nyttjanderätt. Utgångsläget är en nivå som motsvarar de berörda utbildningsanordnarnas inkomster från observationsskogar.

Det beräknade kompensationsbeloppet bestäms utifrån avverkningsplanen för de observationsskogar som ingår i arrangemanget samt dess motsvarande bruttorotprisinkomster, från vilka de genomsnittliga kostnaderna för skogsvård har dragits av. Till den beräknade nettoinkomsten läggs således 10 procent, vilket i den nya modellen är den genomsnittliga minskningen till följd av användningen av observationsskogar jämfört med den normala användningen av Forststyrelsens ekonomiskogar.

Ansökningstiden inleds den 4 april 2023 och avslutas den 9 maj 2023 kl. 16.15.
 

Utbildning Yrkesutbildning

Ytterligare information

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen, tfn. 0295330183, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected] 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: Understöd - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet