Hoppa till innehåll

Understöd för behov av tilläggsfinansiering på grund av coronapandemin till annan grundläggande konstundervisning än sådan grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme

Avustus

Understödet är avsett för att stödja den fortsatta grundläggande konstundervisningen och att förbättra förutsättningarna för upprätthållarna av läroanstalter att ordna grundläggande konstundervisning i deras svåra läge. Understöd beviljas för att täcka sådana kostnader och behov av verksamhetsutveckling som undantagsförhållandena och verksamhetsbegränsningarna med anledning av coronapandemin har orsakat eller orsakar under tiden 1.1.–31.7.2021. Understödet får användas tills den 31 december 2021. 

För behov av tilläggsfinansiering som coronapandemin orsakat kan statsunderstöd beviljas till sådana upprätthållare av läroanstalter inom grundläggande konstundervisning (t.ex. registrerad sammanslutning eller stiftelse) som inte får statsandel per undervisningstimme för läroanstaltens driftskostnader. Även en utbildningsanordnare enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), dvs. en kommun, kan söka understödet.

Understöd kan sökas antingen som tilläggsfinansiering till ett redan beviljat allmänt understöd eller som specialunderstöd, dvs. som projektfinansiering. Sökanden ska välja någondera av dessa stödformer. Båda kan inte sökas samtidigt.

  • Om sökanden har fått verksamhetsunderstöd (allmänt understöd) på våren 2021 av Utbildningsstyrelsen (Prövningsbaserat statsunderstöd för de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme år 2021), ska understödet sökas som tilläggsfinansiering för verksamheten.  
  • Om sammanslutningen inte har fått verksamhetsunderstöd, söks understödet som specialunderstöd. Genom detta statsunderstöd ska man i första hand täcka sådana kostnader för ordnande av grundläggande konstundervisning som anknyter till anskaffningar, personalkostnader eller andra motsvarande kostnadsposter. Dessutom kan understödet sökas för annan undervisningsverksamhet än läroanstaltens grundläggande konstundervisning när kostnaderna anknyter till anskaffningar, personalkostnader eller andra motsvarande kostnadsposter. Understödet kan också beviljas för planering och genomförande av nya förfaringssätt som till exempel ersätter närundervisningen. 

Till ansökan ska fogas bl.a. en beskrivning av anordnandet av den grundläggande konstundervisningen, motivering för att understödet ska beviljas, en kalkyl över behovet av statsunderstöd och dess inriktning samt en redogörelse för de förändringar i verksamheten och finansieringen som undantagsförhållandena medför. I ansökan ska dessutom anges övriga offentliga eller privata understöd som den sökande har ansökt om och beviljats för samma ändamål.

Ansökningstiden börjar 19.5.2021 och slutar 9.6.2021 kl. 16.15. 

Lämna inte ansökan till sista ansökningsdagen 9.6.2021. Sammanslutningen som ansöker om stöd ska i god tid försäkra sig om att sammanslutningens fullmakter att uträtta ärenden är i ordning. Ansökan kan inte lämnas in utan behövliga fullmakter.  

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst 4 000 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen anvisar tilläggsanslag för ändamålet.

Besluten fattas i juli 2021. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001) och Lag (633/1998) och Förordning (813/1998) om grundläggande konstundervisning.   

Kultur Utbildning

Ytterligare information

Kulturråd Hanna Koskimies, tfn 0295 3 30048, fram till 7. juni 2021

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.