Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att stödja ungdomars färdigheter i sommarföretagande

Avustus

Understöden är avsedda för att stöda ungdomars sommarföretagande, påskynda hittandet av sommarjobb och utvidga företagarfostran för barn och unga till sommarverksamhet. Med anslaget stöds endast befintliga modeller och metoder. En förutsättning för att understöd ska beviljas är erfarenhet av framgångsrik verksamhet inom ovan nämnda teman. Vid beviljandet prioriteras sammanslutningar som har erfarenhet av att stärka de ungas färdigheter i ekonomi, arbetsliv och företagande.

Med understödet kan man stöda verksamhet där en vuxen kan söka arbete tillsammans med den unga och därigenom stärka den ungas arbetslivsfärdigheter. Vidare kan man med understödet stöda verksamhet där den unga uppmuntras och stöds att grunda ett företag, utveckla företagsidén och öka den ungas färdigheter i företagande. Med understödet kan man också stöda sommarverksamhet för unga, där de ungas färdigheter i ekonomi, företagande och arbetsliv främjas. En särskild målgrupp är unga som riskerar att bli diskriminerade.

Genom ministeriets beslut kan stödtagaren (bl.a. en centralorganisation) överföra understöd till sina regionala eller lokala medlemsorganisationer genom att ingå ett avtal med dem i enlighet med statsunderstödslagen och ministeriets understödsvillkor.

Ansökningstiden börjar 9.3.2021 kl. 10.00 och slutar 26.3.2021 kl. 16.15

Understöd kan beviljas förutsatt att riksdagen beviljar det anslag som behövs för ändamålet. Avsikten är att besluten om ansökningarna ska fattas senast i mitten av april. Sökandena informeras om besluten skriftligen via e-tjänsten.

På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Undervisnings- och kulturministeriet kan dela ut understöd, om riksdagen beviljar anslag. Avsikten är att fatta besluten i mitten av april 2021. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet via e-tjänsten.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Ungdomslagen (1285/2016) och Statsunderstödslagen (688/2001).
 

 

Unga

Ytterligare information

Marja N. Pulkkinen, överinspektör, [email protected], tfn. 02953 30113.        Konsultativ tjänsteman Emma Taipale, [email protected], tfn. 02953 30196 (under perioden 10.-16.3.2021).

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd: 
http://minedu.fi/sv/understod