Hoppa till innehåll

Ansökan om rätt till statsunderstöd: Verkstadsverksamhet för unga 2023

Avustus

För vad och för vem är ansökan om rätt till statsunderstöd avsedd?  

Ansökan om rätt till statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga är avsedd för de organisationer/instanser som ordnar verkstadsverksamhet för unga och har för avsikt att ansöka om statsunderstöd för sin verkstadsverksamhet och som ännu inte har rätt till statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga. 

Ett villkor för att statsunderstöd ska kunna beviljas är att undervisnings- och kulturministeriet har godkänt verkstaden för unga som berättigad till statsbidrag. Verkstadsverksamhet för unga kan ordnas av en kommun, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller stiftelse.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar rätt till statsunderstöd utifrån ansökan. En verkstad som uppfyller de uppgifter och det syfte för verkstadsverksamhet för unga som föreskrivs i ungdomslagen 1285/2016 samt de syften och utgångspunkter som föreskrivs i 2 § i lagen samt de grunder för godkännande av verkstadsverksamhet för unga som berättigad till statsbidrag som föreskrivs i 11 § i statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik 211/2017 kan godkännas som en verkstad som är berättigad till statsbidrag.  

Rätten till statsunderstöd är i kraft tills vidare när den beviljas. Rätt till statsunderstöd ansöks och beviljas separat för varje ort. Om en organisation ordnar verksamhet på flera orter ansöks om rätt till statsunderstöd separat för varje ort. En organisation som får rätt till statsunderstöd kan ansöka om statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga hos det regionförvaltningsverk i vars område verksamheten ordnas. Regionförvaltningsverket beslutar om beviljandet av understöd.

Återkallande av rätten till statsbidrag
Undervisnings- och kulturministeriet kan återkalla den rätt till statsunderstöd till verkstadsverksamhet för unga som avses i 21 § ungdomslagen om den inte längre uppfyller de förutsättningar för rätt till statsbidrag som föreskrivs i ungdomslagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 

Ansökningstid:

Ansökningstiden börjar den 2 maj 2023
Ansökningstiden slutar den 31 augusti 2023 kl. 16.15.

Unga

Ytterligare information