Hoppa till innehåll

Ansökan om rätt till statsunderstöd: Verkstadsverksamhet för unga

Avustus

Ansökan om rätt till statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga är avsedd för alla organisationer/instanser som ordnar verkstadsverksamhet för unga och som ämnar ansöka om statsunderstöd för sin verksamhet. 

Ett villkor för beviljande av statsunderstöd är att undervisnings- och kulturministeriet har godkänt verkstaden för unga som berättigad till statsunderstöd. Verkstadsverksamhet för unga kan ordnas av en kommun, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller stiftelse.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar rätt till statsunderstöd utifrån ansökan. En sådan verkstad som uppfyller de uppgifter och det syfte för verkstadsverksamhet för unga som föreskrivs i ungdomslagen 1285/2016 samt de syften och utgångspunkter som föreskrivs i 2 § i lagen samt de grunder för godkännande av verkstadsverksamhet för unga som berättigad till statsbidrag som föreskrivs i 11 § i statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik 211/2017 kan godkännas som en verkstad som är berättigad till statsbidrag.  

Rätt till statsunderstöd beviljas så att det är i kraft tills vidare. Rätt till statsunderstöd ansöks och beviljas ortspecifikt. Om organisationen ordnar verksamhet på flera orter ansöks om rätt till statsunderstöd separat för varje ort. En organisation som får rätt till statsunderstöd kan ansöka om statsunderstöd för verkstadsverksamhet för unga hos det regionförvaltningsverk i vars område verksamheten ordnas. Regionförvaltningsverket beslutar om beviljandet av understöd.

Återkallande av rätten till statsbidrag

Undervisnings- och kulturministeriet kan återkalla den rätt till statsunderstöd till verkstadsverksamhet för unga som avses i 21 § ungdomslagen om den inte längre uppfyller de förutsättningar för rätt till statsbidrag som föreskrivs i ungdomslagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 

Ansökningstid:

Ansökningstiden börjar den 7 april 2021
Ansökningstiden går ut 31.8.2021, kl. 16.15

Unga

Ytterligare information

Merja Hilpinen, [email protected] och tfn 02953 30418