Hoppa till innehåll

Ansökan om rätt till statsbidrag för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

Avustus

Utbildnings- och kulturministeriet kan bevilja allmänt understöd till organisationer på ungdomsområdet som ministeriet har godkänt som berättigade till statsbidrag med stöd av ungdomslagen (1285/2016) och statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017). Godkännandet av en organisation som berättigad till statsbidrag baserar sig på ministeriets prövning. Utvärderings- och understödskommissionen lämnar ett utlåtande till ministeriet i saken.

Ansökan om att bli berättigad till statsbidrag kan lämnas in året runt. Undervisnings- och kulturministeriet rekommenderar att organisationer på ungdomsområdet som vill ansöka om att bli berättigade till statsbidrag ansöker om detta senast i slutet av april för att vara säkra på att beslut fattas innan ansökan om understöd för följande år börjar. Avsikten är att beslut om ansökningarna fattas i maj–juni. Ansökan om statsunderstöd för följande verksamhetsår genomförs i allmänhet i augusti, september och oktober. 

En organisation på ungdomsområdet som förverkligar de syften och utgångspunkter som anges i 2 § i ungdomslagen kan godkännas som berättigad till statsbidrag. Vid prövningen av rätten till statsbidrag för en riksomfattande organisation på ungdomsområdet beaktas hur rikstäckande organisationens verksamhet är, verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar samt hur organisationen främjar likställdhet, jämlikhet och delaktighet bland unga.

En organisation vars huvudsakliga uppgift är att främja studier inom ett enda utbildnings- eller studieområde eller motsvarande område godkänns emellertid inte som berättigad till statsbidrag. En organisation som i huvudsak främjar facklig organisering godkänns inte heller som berättigad till statsbidrag. En organisation godkänns inte heller som berättigad till statsbidrag om det finns särskilda bestämmelser om understöd till den eller om det finns ett separat anslag i statsbudgeten för statsunderstöd till organisationen.

Unga

Ytterligare information

Specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tfn 02953 30080, [email protected] 

Tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten: [email protected]