Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhteensä 12,7 miljoonaa euroa avustuksia opettajankoulutuksen kehittämiseen. Hankkeet edistävät Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa ja ohjelman tavoitteiden toteutumista. Avustuksia myönnettiin 9 koordinoivalle korkeakoululle. Kaikkiaan rahoitusta sai 25 hanketta. Alla esitellään vuonna 2018 käynnistyneet kehittämishankkeet.

21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen

Hankkeessa kehitetään aineenopettajankoulutusta arvioimalla ainelaitoksen opintojen relevanssia uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän monilukutaidon opettamisessa. Hankkeessa kerätään aineistoa rehtoreilta, opettajilta ja opiskelijoilta sekä arvioidaan ainelaitosten ja opettajankoulutuslaitosten opetussuunnitelmia 21. vuosisadan taitojen, uskontolukutaidon ja dialogitaitojen näkökulmista. Lisäksi järjestetään virikeseminaari opettajankouluttajille. Lopuksi tuotetaan malli, jonka avulla ainelaitosten opintoja voidaan kehittää vastaamaan paremmin aineenopettajien työelämätarpeita.

Lisätiedot: Hankkeen koordinaattori, uskonnonpedagogiikan professori Martin Ubani, Itä-Suomen yliopisto, martin.ubani(at)uef.fi ja projektiavustaja Jasmin Riekkinen jasmin.riekkinen(at)uef.fi


ARKTORI - Arktinen kehittyvä rehtori

ArkTORI-hankkeessa tuetaan rehtoreita koulujen kehittämisessä ja strategisessa osaamisen johtamisessa sekä kehitetään rehtoreiden täydennyskoulutusta. Lisäksi pilotoidaan digitaalisia työkaluja rehtoreiden omaan ammatilliseen kehittymiseen. Hankkeessa luodaan malleja rehtoreiden verkostoitumiseen ja vertaismentoroinnin tueksi. Kehittämistyön lähtökohtana ovat maakuntauudistus ja SOTE-palveluiden reformi, jotka edellyttävät myös rehtoreilta valmiutta toimia sivistys- ja SOTE-palveluiden rajapinnassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätiedot: projektipäällikkö Lauri Lantela, Lapin yliopisto, lauri.lantela(at)ulapland.fi


ASKEL – Asiantuntijuuden kehittyminen varhaiskasvatuksessa

ASKEL-hankkeen tavoitteena on pedagogisen harjoittelun ja sen ohjauksen kehittäminen Oulun ja Tampereen yliopistojen varhaiskasvatuksen koulutuksessa. Hankkeessa kartoitetaan opiskelijoiden ja ohjaavien opettajien kokemuksia harjoittelusta ja ohjauksesta, tuotetaan ohjaavien opettajien koulutuskokonaisuus monimuoto-opetuksena sekä kehitetään ja pilotoidaan varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta vahvistava pedagogisen harjoittelun ohjauksen malli. Kansainvälistä yhteistyötä hankkeessa tehdään Islannin yliopiston kanssa.

Lisätiedot: projektikoordinaattori Hannakaarina Sarvela, Oulun yliopisto, Hannakaarina.Sarvela(at)oulu.fi


EduLeaders – Kehittämis- ja tutkimushanke kasvatus- ja opetusalan johtamisen perus- ja aineopintoihin

Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan kasvatus- ja opetusalan johtamisen perus- ja aineopintoja.
1. vaihe (2018–2019): arvioidaan OPH-rahoitteista HY:n kasvatus- ja opetusalan johtamisen täydennyskoulutusta. Osallistujia haastatellaan ja heille tehdään kysely. Lisäksi haastatellaan alan asiantuntijoita. 2. vaihe (2020–2021): luodaan aineopintojen (60 op) opetussuunnitelma, joka toteutetaan täydennyskoulutuksena. Opintokokonaisuuksista kehitetään variaatiot kansainväliseen maisterikoulutukseen sekä koulutusvientituote HY+ kanssa.

Lisätiedot: Yliopistonlehtori Elina Fonsén, Helsingin yliopisto, elina.fonsen(at)helsinki.fi


IKI – Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi

Hankkeessa rakennetaan ajankohtaiseen tutkimustietoon nojaava innovatiivinen kielikasvatuksen malli, joka muodostaa yhtenäisen jatkumon varhaiskasvatuksesta yläkouluun ja edistää kielitietoista ja kielenoppimista tukevaa toimintakulttuuria. Mallin pohjana on kartoitus kieltenopetuksen pedagogisista innovaatiosta. Hankkeessa pilotoidaan toimintatapoja, joissa opettajaopiskelijat, kentällä toimivat opettajat ja opettajankouluttajat tekevät yhteistyötä yli kieli-, oppiaine- ja koulutusrajojen.

Hankkeen toimijat ovat Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, Rauma yksikkö, Åbo Akademi/Vasa,

Lisätiedot: Hankkeen koordinaattori, yliopistonlehtori, KT Josephine Moate, Jyväskylän yliopisto, josephine.m.moate(at)jyu.fi


INNOPLAY – käsityö ja teknologiaoppiminen varhaiskasvatuksessa

Kolmivuotisessa elokuussa 2018 alkaneessa hankkeessa kehitetään varhaiskasvatukseen pedagogisia menetelmiä, joissa integroidaan käsityön, ympäristö- ja teknologiakasvatuksen sekä matemaattisten taitojen oppimisalueita leikin, tutkimisen ja ilmaisun avulla. Turun, Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteis-hankkeessa on mukana edellä mainittujen alojen opettajankouluttajia sekä opiskelijoita, jotka toteuttavat esi- ja alkuopetuksessa lapsilähtöistä yhteiskehittelyä. Hankkeessa luodaan varhaiskasvatukseen täydennyskoulutusmalli.

Lisätiedot: Projektipäällikkö, yliopisto-opettaja Saija Tanhuanpää, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, saitan(at)utu.fi


KAJO – Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtajuusosaaminen

EduFutura-hanke toteuttaa opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa uudistamalla opetushenkilöstön johtajuusosaamisen perus-, perehdytys- ja täydennyskoulutusta tarvekartoituksen, mallinnuksen ja kokeilun avulla. Tavoitteena on valtakunnallinen koko kasvatus- ja koulutusalaa palveleva monimuotoinen ja eheä koulutusratkaisu. Mukana JYU, JAMK, Gradia, Chydenius, Centria, KPEDU, Jyväskylä, Kokkola ja työelämäjärjestöt.

Lisätiedot: Koordinaattori Mika Risku, Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto, mika.risku(at)jyu.fi


Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto – KAARO

KAARO-verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. MOOC-kurssien ja verkkomateriaalien, koulutusten ja -seminaarien järjestäminen opettajaopiskelijoille pedagogisissa opinnoissa (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus), opettajankouluttajille, opettajille ja tutkijoille.
Hankkeessa on mukana Helsingin yliopisto (hankkeen johto ja koordinointi), Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi tehdään yhteistyötä muiden hankkeiden, verkostoiden ja yliopistojen kanssa.

Hankkeen verkkosivut: www.kaaro.fi
Twitter: @KAAROverkosto

Lisätiedot: apulaisprofessori Risto Hotulainen, risto.hotulainen(at)helsinki.fi, yliopistonlehtori Inkeri Ruokonen, inkeri.ruokonen(at)helsinki.fi ja projektipäällikkö Marja Tamm, marja.tamm(at)helsinki.fi, Helsingin yliopisto


KETTERÄ KORKEAKOULU – Uusia ja vaikuttavampia malleja saamen kielen ja saamenkielisten opettajien koulutukseen

Saamenkielisistä aineen- ja luokanopettajista on jatkuva pula. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla päteviä opettajia saadaan nopeasti työelämään. Tavoitteena on kouluttaa 20 pohjoissaamenkielistä opettajaa ja 10 koltan- ja inarinsaamenkielistä opettajaa. Koulutuksen toteuttavat Oulun yliopiston Giellagas-instituutti ja Kasvatustieteiden tiedekunta.

Lisätiedot: Hankkeen johtaja Anni-Siiri Länsman, anni-siiri.lansman(at)oulu.fi ja projektipäällikkö Marja-Liisa Olthuis, marja-liisa.olthuis(at)oulu.fi, Oulun yliopisto


Koulun pedagogisen toimintakulttuurin kolmitasoinen johtaminen – KOPETI JO

Hanke tuottaa tutkimusperustaisesti oppilaitosjohtamisen 25 op opintokokonaisuuden, jotta jo opettajiksi opiskelevat voisivat suuntautua koulun toimintakulttuuria kehittävään yhteistoiminnalliseen johtamiseen. Perusopintokokonaisuus antaa rehtorin pätevyyden. Hanke perustuu ei-affirmativiseen kasvatuksen teoriaan, jossa didaktiikka sekä koulutuksen johtaminen ja hallinto nähdään kokonaisuutena. Hanke soveltaa ja kehittää toimintatutkimuksen ja kehittävän työntutkimuksen sekä jaetun johtamisen periaatteita.

Lisätiedot: Prof. Michael Uljens, Åbo Akademi, michael.uljens(at)abo.fi


Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimistilanteissa

Kolmen yliopiston yhteistyönä kehitetään digitaalisia välineitä ja malli laaja-alaisen osaamisen arviointiin. Niitä pilotoidaan a) tekoälyä ja lisäketodellisuutta hyödyntävissä formaaleissa oppimistilanteissa sekä b) Informaaleissa 4D-matematiikkatyöpajoissa, joissa matematiikan opetus yhdistyy taito- ja taideaineisiin. Opettajia koulutetaan arviointimallin käyttöön Tampereella, Jyväskylässä ja pääkaupunkiseudulla. Toimivista malleista kehitetään moduuli Tampere3-yliopiston opettajankoulutukseen.

Lisätiedot: Apulaisprofessori Mari-Pauliina Vainikainen, Tampereen yliopisto, mari-pauliina.vainikainen(at)uta.fi


Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen

Hankkeen tarkoituksena on (i) kartoittaa opettajankoulutuksen ja koulujen arviointikulttuuria liikunnassa ja terveystiedossa, (ii) tunnistaa arviointiin liittyviä ajattelu- ja toimintamalleja, haasteita ja tarpeita sekä opettajien että oppilaiden kokemana, ja (iii) kehittää opettajien arviointitietoisuutta ja -tapoja uudistavia vuorovaikutteisia oppimis- ja koulutusprosesseja. Kolmessa osahankkeessa tutkitaan liikunnan ja terveystiedon arviointia, ja mallinnetaan ja toteutetaan tutkimustiedon perusteella oppimiskokonaisuuksia ja täydennyskoulutusta.

Lisätiedot: Tutkijatohtori Henna Haapala, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, henna.l.haapala(at)jyu.fi


Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa (Creating Spaces for Diversity of Worldviews in Early Childhood Education)

Hankkeessa kehitetään varhaiskasvattajien osaamista päiväkodin katsomukselliseen moninaisuuteen ja katsomuskasvatukseen liittyen. Toimintatutkimukselliseen otteeseen perustuva hanke vahvistaa varhaiskasvatuksen opiskelijan ja kentällä toimivan opettajan ammatillisen osaamisen kehittymistä. Hanke selvittää tekijöitä, jotka edesauttavat laadukkaan katsomuskasvatuksen toteutumista ja tähän liittyvää varhaiskasvatuksen opettajan osaamista. Hankkeessa luodaan ja testataan pedagogisia sovelluksia katsomuskasvatuksen sisältöjen toteuttamisessa päiväkodeissa. Fyysisen tilan ja tilallisuuden pedagogiikan lisäksi hanke valottaa tilaa metaforisena asioiden tilaa kuvaavana merkityksenä: katsomuskasvatuksen tilaa tarkastellaan kriittisenä kysymyksenä siitä, miten rakentaa sellaista myönteisyyden tilaa tai ilmapiiriä, joka luo päiväkotiin mahdollisuuksia moninäkökulmaisuudelle. Ajattelullisia ja käytännöllisiä malleja tullaan hyödyntämään opettajankoulutuksessa ja osana moninaisuuden huomioivaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.   

Hankkeen blogisivusto: https://blogs.helsinki.fi/monikatsomukselliset-tilat-varhaiskasvatuksessa/

Lisätiedot: Dos. Saila Poulter, Helsingin yliopisto, saila.poulter(at)helsinki.fi


OIVA – Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

Hankkeen tavoitteena on nivoa lasten osallisuus varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen toimintaympäristöihin sekä vahvistaa ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista osallisuuden ja tasa-arvon kysymyksissä. Hankkeessa pilotoidaan Jyväskylän kaupungin ja eri sidosryhmien kanssa uusia toimintamalleja lasten oikeuksien ja osallisuuden edistämiseksi. Hanke antaa välineitä käsitellä oikeuksien ja osallisuuden teemoja yhdessä lasten ja perheiden kanssa.
Hankkeen toteuttajana on Jyväskylän yliopiston monitieteinen lapsi- ja perhetutkimuksen keskus.

Lisätiedot: Yliopistotutkija, koordinaattori, Eija Sevón, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, eija.sevon(at)jyu.fi


OPA – Opettajien arviointiosaaminen oppimisen osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä

Hankkeella tuetaan päiväkotien ja koulujen arviointi- ja vuorovaikutuskulttuuria. Opiskelijoiden ja kentän opettajien yhteistyönä kehitetään osallistavia arviointiprosesseja ja arviointiosaamista. Inklusiivisuutta edistetään kehittämällä osaamista monialaiseen yhteistyöhön oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoamisessa ja tuen arviointiin perustuvassa kehittämisessä. Kehitetään tutkimusperustaisen tuen ja arvioinnin keinoja sekä sisällytetään tuen vaikuttavuuden arviointi opetuksen kehittämiseen.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Sami Lehesvuori, sami.lehesvuori(at)jyu.fi ja hankkeen johtaja Marja-Kristiina Lerkkanen, marja-kristiina.lerkkanen(at)jyu.fi, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos


Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa – innovaatio, oivallus, muutos

Hankkeessa kehitetään oppiainerajat ylittävää oppimista ja opetusta sekä uusia malleja lukioiden ja korkeakoulujen opettajien sekä opettajaopiskelijoiden yhteistyölle. Siinä kartoitetaan olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, levitetään tietoa niistä ja kehitetään uusia ideoita pilottien avulla (pelillistäminen, digitaaliset ratkaisut, yritysyhteistyö). Ideointi ja toteutus tapahtuvat lukioiden ehdoilla sekä opettaja- ja opiskelijalähtöisesti. Se kannustaa kokeilujen tekijöitä ja toimijoita kestävien yhteistyömuotojen kehittämiseen.

Lisätiedot: Yliopistonlehtori Jussi Hanska, Tampereen yliopisto, jussi.hanska(at)uta.fi


Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena

Oppijan oikeus – opettajan taito on Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima vuosina 2018–2021 toteutettava opettajankoulutuksen kehittämishanke. Hankkeessa toteuttajina ovat kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua, Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistot sekä Åbo Akademi. Hankkeella vastataan osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa lukiouudistuksesta ja ammatillisen koulutuksen reformista. Hankkeessa kehitetään opettajan-, aineenopettajan- sekä erityisopettajankoulutusta erityisen tuen ja monialaisen ohjauksen kysymyksissä.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Simo Uusinoka, Hämeen ammattikorkeakoulu, simo.uusinoka(at)hamk.fi


Oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja oppimisen arviointi digitaalisesti intensiivisessä lukion luonnontieteiden projektioppimisessa

Hankkeessa sitoudutaan opettajien ammatillisen oppimisen co-design -lähestymistapaan. Co-design lähestymistavassa oppimisen tutkijat, opettajankouluttajat, lukion opettajat ja opetusharjoittelijat kehittävät, kokeilevat ja arvioivat yhdessä opiskeluun motivoivaa digitaalisesti intensiivistä lukion luonnontieteiden projektioppimista. Hankkeen toimijat kehittävät pedagogisia malleja ja instrumentteja digitaalisia välineitä hyödyntävään ja oppimista tukevaan oppimisen arviointiin.

Lisätiedot: Associate Professor (Digital learning at schools) Kalle Juuti, Helsingin yliopisto, kalle.juuti(at)helsinki.fi


Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi – pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen varhaiskasvatusalan yliopistoverkoston yhteistyönä

Hanke vastaa varhaiskasvatusalan kasvaviin laatuvaatimuksiin ja työelämän tarpeisiin uudistamalla yhteisön pedagogista ja arviointiosaamista tutkimusperustaisesti laajan verkoston yhteistyönä. Se yhdistää perus- ja täydennyskoulutusten osaamisresurssit tukemaan lasten itsesäätelyä elinikäistä oppimista edistävällä tavalla. Tarkasti kohdennettu laadukas sensitiivinen vuorovaikutus ehkäisee ongelmien syntyä ja vahvistaa erilaisista taustoista tulevien lasten identiteettien suotuisaa kehitystä.

Lisätiedot: Professori Maarit Silvén, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, maarit.silven(at)utu.fi


Suomalaisen viittomakielen opetuksen kehittämishanke

Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa viittomakielen opettajien täydennyskoulutus sekä opettajankoulutuksen saaneille että kentällä toimiville viittomakielisille opettajille, joilta puuttuu viittomakielen lingvistinen ja/tai pedagoginen koulutus. Samalla kehitetään digitaalista opetusmateriaalia valtakunnalliseen käyttöön viittomakielen opetuksessa hyväksikäyttäen viittomakielen keskuksessa kerättyä ja annotoitua suomalaisen viittomakielen korpusaineistoa. Myös arviointi on osana koulutusta.

Lisätiedot: Professori Tommi Jantunen, Jyväskylän yliopisto, tommi.jantunen(at)jyu.fi


Suuntaa LukiOpolulle!

Hankkeen tavoitteena on kehittää lukioiden, yliopiston ja sidosryhmien välinen uraohjausta, yksilöllistä tukea ja työelämäyhteyksiä edistävä yhteistyömalli, joka on jalkautettavissa kaikkien lukioiden käyttöön valtakunnalliseksi verkkotäydennyskoulutukseksi. Hankkeessa lisätään opettajiksi ja opinto-ohjaajiksi opiskelevien sekä opetushenkilöstön erityispedagogista ja ohjauksellista osaamista. Hankkeessa pilotoimme yksilöllisten tarpeiden mukaisia oppimista ja urasuunnittelua tukevia sekä yhteisöllisyyttä vahvistavia ryhmänohjausmalleja.

Lisätiedot: Koordinaattori, yliopisto-opettaja Hanna Nuutinen, Itä-Suomen yliopisto, hanna.nuutinen(at)uef.fi


Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa (TUVET)

Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa (TUVET) -hanke lisää opettajankoulutusten ja työssä olevien opettajien vaativan erityisen tuen osaamista mallintamalla tutkimukseen perustuvia tukiratkaisuja sekä kokoamalla hyviä pedagogisia ja moniammatillisia yhteistyökäytäntöjä. Hanke tukee kansallisen vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkoston eli VIP-verkoston toimintaa. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen, Helsingin ja Jyväskylän yliopistot yhteistyössä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

Lisätiedot: Professori Eija Kärnä, Itä-Suomen yliopisto, eija.karna(at)uef.fi


Vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen suuntautuvien opettajien koulutuksen kehittäminen – kohteena ikäihmisten mediakasvatus (IkäihMe)

Nykyisissä erillisissä tai aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa on niukasti ikäihmisten oppimiseen, mediakasvatukseen ja digitaalisiin taitoihin liittyviä sisältöjä. Hankkeessa kehitetään vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen suuntautuvien aineenopettajien koulutuksen opetusharjoittelua, sisältöjä ja menetelmiä. Hankkeessa tuotetaan ja testataan tutkimusperustaisesti ikäihmisten oppimiseen ja mediakasvatukseen kohdistuva opintokokonaisuus, jota voivat hyödyntää yliopistot, vapaan sivistystyön oppilaitokset ja aikuiskoulutusorganisaatiot.

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Lapin yliopisto (hankkeen johto ja koordinointi) sekä Helsingin yliopisto.

Lisätiedot: Apulaisprofessori Päivi Rasi, Lapin yliopisto, paivi.rasi(at)ulapland.fi


Varhennettu kieltenopetus – Kielten opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja varhennettuun kieltenopetukseen yhteistyössä aineenopettajankoulutuksen, harjoittelukoulujen, täydennyskoulutuksen, perusopetusta antavien koulujen ja kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää kieltenopettajien osaamisen kokonaissuunnitelma ja mahdollistaa kieltenopettajia ja -opiskelijoita luomaan uusia toimintamalleja tutkimusperustaisesti, oppilaslähtöisesti ja yhteisöllisesti varhennettuun kieltenopetukseen.

Lisätiedot: yliopistonlehtori Kaisa Hahl, Helsingin yliopisto, kaisa.hahl(at)helsinki.fi


Ämnesövergripande pedagogik i det nya gymnasiets verksamhetskultur - Oppiainerajat ylittävä pedagogiikka ja toimintakulttuuri uudessa lukiossa

I det nya gymnasiet får den ämnesövergripande undervisningen en större betydelse. Detta kräver en ämneslärarutbildning som aktivt utvecklar en ämnesövergripande pedagogik. Projektets målsättning är att utveckla en ämnesövergripande kurs inom ämneslärarutbildningen. Tillsammans med lärarstuderande bedrivs också samarbete med flera gymnasier. Projektet betonar vikten av att det inom lärarutbildningarnas och gymnasiernas verksamhetskulturer skapas goda förutsättningar för ämnesövergripande pedagogik.  Detta förverkligas främst genom en satsning på demokratifostran.

Oppiainerajat ylittävä opetus saa uudessa lukiossa yhä suuremman merkityksen. Tämä edellyttää aineenopettajakoulutusta, jossa aktiivisesti kehitetään oppiainerajat ylittävää pedagogiikkaa. Hankkeen tavoitteena onkin kehittää ainerajat ylittäviä kursseja opettajaopiskelijoiden ja lukio-opettajien yhteistyönä. Hankkeessa painotetaan myös opettajankoulutuksen ja lukioiden toimintakulttuurien kehittämistä ainerajoja ylittävän pedagogiikan suunnassa. Tämä tapahtuu erityisesti panostamalla demokratiakasvatukseen. 

Lisätiedot: Akademilektor Tom Gullberg, Åbo Akademi, tom.gullberg(at)abo.fi