Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuonna 2017 lähes 15 miljoonaa euroa avustuksia opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin. Hankkeet käynnistävät Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon ja edistävät ohjelman tavoitteiden toteutumista. Avustuksia myönnettiin 11 koordinoivalle korkeakoululle, joista kaksi on ammattikorkeakouluja ja yhdeksän yliopistoja. Alla esitellään vuonna  2017 käynnistyneet kehittämishankkeet.

Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus - ArkTOP

ArkTOP-hankkeen avulla tuetaan opettajien ammatillisen osaamisen uranpituista kehittymistä ja luodaan opettajien kehittymissuunnitelmiin pohjautuva toimintamalli systemaattisen, pitkäkestoisen ja kenttälähtöisen täydennyskoulutuksen toteuttamiseksi. Lisäksi tuotetaan erilaisia virtuaaliopetuksen pedagogisia ratkaisuja laadukkaan opetuksen järjestämiseksi maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Marja-Riitta Kotilainen, Lapin yliopisto, marja-riitta.kotilainen (at) ulapland.fi


Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildningen vid Åbo Akademi och lärare på fältet. Detta sker genom ett utvecklingsarbete i form av en medskapande process på tre nivåer som leder till ett kunskapslyft hos alla aktörer.

Websida: www.bothnialearninghub.fi

Ytterligare information: Projektledare Yvonne Backholm, Åbo Akademi i Vasa, yvonne.backholm (at) abo.fi


INNOKOMP - Innovaatiokompetensseja: yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajana

INNOKOMP-hankkeessa - Innovaatiokompetensseja: yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityön opetuksen uudistamisessa - kehitellään erilaiset oppijat huomioivia, tasa-arvoa edistäviä käsityön opetusta ja oppimista uudistavia pedagogisia toimintamalleja sekä perusopetukseen että opettajankoulutukseen. Samalla syntyy uudenlainen täydennyskoulutusmalli, joka tukee perusopetuksen opettajaa opetuksen uudistamisessa koulun tasolla käytännössä.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Marja-Leena Rönkkö, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, malepe (at) utu.fi


Kestävää tutkimusperustaista opettajankoulutusta ja uutta luovaa opettajien osaamista rakentamassa

Hankkeen verkkosivut: www.helsinki.fi/fi/projektit/uudistuva-opettajankoulutus

Osahankkeet:

Aineenopettajan ammatillisen kasvun ja ainedidaktisen osaamisen kehittäminen luonnontieteiden alalla

Osahankkeessa kehitetään aineenopettajien kandidaattivaiheen opintoja Helsingin yliopiston biologian ja maantieteen aloilla vahvistamalla ainedidaktiikan opetusta ja kehittämällä mentoriopettajatoimintaa aineenopettajaopiskelijoille. Lisäksi hankkeessa rakennetaan MOOC-pohjainen täydennyskoulutuspaketti aineenopettajille, sekä tehdään projektista ja sen vaikutuksista korkealaatuista tutkimusta.

Osahankkeen verkkosivut: blogs.helsinki.fi/aake-hanke/

Lisätiedot: Professori Kurt Fagerstedt, Helsingin yliopisto, kurt.fagerstedt (at) helsinki.fi

Digitala verktyg för pedagogisk utveckling inom de svenska lärarutbildningarna vid Helsingfors universitet

Digital kompetens och multilitteraticiet utgör nyckelkompetenser som såväl lärare som studenter förväntas inneha och besitta. I detta projekt är avsikten att utveckla och stärka såväl lärarutbildares som studenters digitala kompetenser. Digitala verktyg och lärmiljöer integreras i forskning, undervisning, studier och praktik.

Ytterligare information: Professor Gunilla Holm, Helsingfors universitet, gunilla.holm (at) helsinki.fi

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen

Hankkeessa kehitetään opettajankouluttajien opetuksen ja ammatillisen osaamisen kehittymistä tukeva HowUTeach itsearviointityökalu. Opettaja vastaa yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuviin väittämiin koskien mm. opetuskäytäntöjä, pystyvyysuskomuksia sekä työssä jaksamista. Vastaustensa perusteella opettaja saa vastapalautteen oman opetuksen kehittämisen tueksi.

Lisätiedot: Yliopistonlehtori Anna Parpala, Helsingin yliopisto, anna.parpala (at) helsinki.fi

Informaali oppiminen ja opettajankoulutus

Opettajakoulutukseen toteutetaan informaalia oppimista ja formaalia opetusta yhdistävä verkosto. Näyttelyt, museot, tiedekeskukset, kansallispuistot ja kulttuurilaitokset ovat oivallisia avoimia oppimisympäristöjä myös opettajakoulutuksessa. Ne antavat opettajille mahdollisuuksia omien opetusmallien luomiseen. Näin hyödynnetään jo olemassa olevaa verkko-opetusta ja tietotekniikkaa sekä sovelletaan informaalin oppimisen jo testattuja menetelmiä.

Lisätiedot: Professori Hannu Salmi, Helsingin yliopisto, hannu.salmi (at) helsinki.fi

Kulttuuri- ja katsomussensitiivistä opetusta ja ohjausta kehittämässä KuKaS

Hanke vahvistaa tutkimusperustaisella perus- ja täydennyskoulutuksella kulttuuri- ja katsomussensitiivisyyttä oppilaitoksissa. Sensitiivisyydellä tarkoitetaan kykyä tarkastella reflektiivisesti omaa maailmankatsomustaan ja ihmiskäsitystään, ja sitä kautta lähestyä myös oppilaan ajattelussa vaikuttavia kulttuurisia ja katsomuksellisia tekijöitä joustavasti. Erityisenä kohderyhmänä ovat katsomusaineiden opettajat ja oppilaanohjaajat.

Osahankkeen verkkosivut: blogs.helsinki.fi/kulttuuri-ja-katsomussensitiivisyys/

Lisätiedot: Tohtoritutkija Anuleena Kimanen, Helsingin yliopisto, anuleena.kimanen (at) helsinki.fi

Opettajana virtuaaliluokassa - opettajien pedagogisen osaamisen ja Digiluokan mallin kehittäminen

Hankkeessa kehitetään virtuaalisen luokkaopetuksen käytäntöjä ja opettajien sekä opettajaksi opiskelevien pedagogisen osaamista virtuaaliseen työskentelyyn. Digiluokka tarjoaa kursseja, joita ei järjestetä omassa lukiossa; lukiolaiset opiskelevat etänä digiteknologian avulla opettajan ohjauksella. Aluksi kehitetään vieraiden kielten opetuksen kursseja, myöhemmin mukaan otetaan myös muita oppiaineita.

Osahankkeen verkkosivut: blogs.helsinki.fi/digiluokkatutkimus/

Lisätiedot: Yliopistotutkija Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto, liisa.ilomaki (at) helsinki.fi

Opettajan kokonaisvaltaisten vuorovaikutustaitojen kehittämisohjelma KEHU

Pilottihankkeen tavoitteena on kehittää ja tutkia opettajien peruskoulutukseen, perehdyttämisvaiheeseen ja täydennyskoulutukseen soveltuvaa koulutuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on tukea opettajien ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Koulutus sisältää ammatillisten vuorovaikutustaitojen harjoittelua teatterilähtöisiä toiminnallisia ja kokemuksellisia menetelmiä käyttäen.

Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin opettajan työn keskeisiin vuorovaikutustilanteisiin: 1) Luokkahuonevuorovaikutus 2) Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuminen, 3) Kodin ja koulun yhteistyö, 4) Digitaalinen vuorovaikutus ja 5) Kulttuurisesti ja kielellisesti erilaisten lasten ja heidän perheiden kohtaaminen. Pilotointi ja sen tulosten analysointi sekä koulutuskokonaisuuden jatkokehittely toteutetaan vuosina 2017-2019. Hankkeen tueksi luodaan digitaalinen toimintaympäristö. Yhteistyötahoiksi ovat alustavasti lupautuneet Espoon ja Kuopion koulutoimet, Tampereen tekninen yliopisto sekä Tukholman yliopisto, Ruotsi.

Osahankkeen verkkosivut: www.kehuprogram.fi

Lisätiedot: Dosentti Tapio Toivanen, Helsingin yliopisto, tapio.toivanen (at) helsinki.fi

Opettajan pedagogisten opintojen kehittäminen (Ope osaa)

Tavoitteena on opettajan osaamisperustaisuuden kehittäminen erityisesti osana aineenopettajan opintoja ja Helsingin yliopiston maisterikoulutusohjelmien uudistusta yhteistyössä Kasvatustieteiden osaston, ainetiedekuntien ja harjoittelu- ja kenttäkoulujen sekä yhteistyöyliopistojen kanssa. Tuloksena syntyy toimivia opettajan pedagogisten opintojen yhteistyömalleja, jotka jaetaan digitaalisen sivuston kautta eri yliopistojen käyttöön.

Yhteistyökumppanit: Helsingin yliopiston opettajankoulutusta järjestävät tiedekunnat, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, Normaalikoulut ja kenttäkoulut (Helsinki, Vantaa).

Osahankkeen verkkosivut: www.opeosaa.fi

Lisätiedot: Dosentti Inkeri Ruokonen, Helsingin yliopisto, inkeri.ruokonen (at) helsinki.fi

Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa

Hankkeen tavoitteena on antaa opettajaopiskelijoille ja opettajille valmiuksia ottaa vastuuta ja osallistua oppilaitoksen johtamisprosesseihin. Hankkeen avulla luodaan toimintavalmiuksia opettajille ja opettajaksi opiskeleville toimia jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti: opettajat ovat aktiivisia toimijoita oppilaitoksen kehittämisessä. Hankkeessa luodaan täydennyskoulutuksen avulla osallistujille visioita ja mahdollisuuksia rakentaa uudenlaista johtajuutta.

Lisätiedot: Professori Arto Kallioniemi, Helsingin yliopisto, arto.j.kallioniemi (at) helsinki.fi

Opettajankouluttajien ammatillinen kehittyminen osana tutkimuspainotteista opettajankoulutusta

Hankkeessa luodaan toimintatutkimuksen kautta strukturoitu malli ’Noviisista mestariksi’ opettajankouluttajien ammatilliseen kehittymiseen. Tavoitteena on luoda dialogi kokeneempien ja opettajankoulutusuraa aloittelevien välille koskien erityisesti teorian ja käytännön yhdistämistä. Pyritään myös lisäämään opettajankoulutuksen tietämystä opiskelijoiden ja oppilaiden mediamaailmasta. Hyödynnetään kenttäkouluverkoston sekä harjoittelukoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lisätiedot: Dosentti Heikki Kynäslahti, Helsingin yliopisto, heikki.kynaslahti (at) helsinki.fi

Suullisen kielitaidon opetuksen kehittämishanke (VÄISKI)

Eri kieliä laajasti kattava hanke kehittää tutkimusperustaisia koulutuksen toimintamalleja kotimaisille ja kansainvälisille koulutuskentille. Fokuksessa ovat vuorovaikutus ja ääntäminen suullisen kielitaidon keskeisinä elementteinä. Koulutuksen kohderyhmänä ovat opettajaksi opiskelevat, valmistuneet ja kentällä jo toimivat opettajat kaikilta koulutuksen tasoilta. Hankkeen tuloksena syntyy koulutuskokonaisuus, joka on käytettävissä sellaisenaan tai soveltuvin osin missä tahansa koulutuskontekstissa suullisen kielitaidon työstämiseen.

Osahankkeen verkkosivut: blogs.helsinki.fi/vaiski-projekti/

Lisätiedot: Professori Sanna-Kaisa Tanskanen, Helsingin yliopisto, sanna-kaisa.tanskanen (at) helsinki.fi

Uutta luova opettajankoulutus – Sulautuvat oppimisympäristöt

Tulevaisuuden oppimisympäristöissä yhdistyvät fyysiset tilat, digitaaliset ja mobiilit ratkaisut sekä modernit pedagogiset teoriat. Tässä hankkeessa kehitämme opintokokonaisuuksia, joiden avulla tulevat ja nykyiset opettajat oppivat paitsi hyödyntämään uusia oppimisympäristöjä myös rakentamaan niitä itse. Tavoitteena on luoda oivaltavan oppimisen mallin mukainen hybridi oppimisympäristö, jossa hyödynnetään uusinta teknologiaa ja tutkimusta. Aluksi kehitämme prototyypin kurssista (5 op), jonka aikana opitaan ohjaamaan ilmiölähtöisiä projekteja ja laaja-alaista osaamista.

Lisätiedot: Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto, kirsti.lonka (at) helsinki.fi


Kieli- ja kulttuuritietoinen koulutus (DivEd)

Hanke edistää kieli- ja kulttuuritietoista opettajuutta ja toimintakulttuuria opettajankoulutuksessa ja oppilaitoksissa. Hankkeessa jalkautetaan koulutusta työyhteisöihin ja kerätään jo olemassa olevia pedagogisia käytänteitä ja kehitetään uusia malleja tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön vuoropuheluna. Hankkeen verkkosivuilla jaetaan vapaasti saatavilla olevia digitaalisia koulutusmateriaaleja kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen kehittämiseksi.

Hankkeen toimijat ovat Turun yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi/Vasa, Tampereen yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu ja DIAK.

Hankkeen verkkosivut: www.dived.fi

Lisätiedot: Hankkeen koordinaattori, KT Tarja-Riitta Hurme, Turun yliopisto, tarja-riitta.hurme (at) utu.fi


Matematiikan maailmaan

Matematiikan maailmaan -hankkeen tavoitteena on luoda lastentarha-, luokanopettaja ja erityisopettajakoulutukseen ja täydennyskoulutukseen opetussisältöjä ja -malleja, joka antaa tutkimusperustaiset valmiudet lasten matemaattisen taitojen kehityksen tukemiseen varhaiskasvatuksessa ja peruskoulun alaluokilla.

Hankkeessa ovat mukana Turun, Helsingin, Jyväskylän yliopistot, Åbo Akademi ja Niilo Mäki Instituutti.

Lisätiedot: Associate Professor Minna Hannula-Sormunen, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Minna.Hannula-Sormunen (at) utu.fi


Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa

Hankkeessa kehitetään koulutuksen ja työelämän yhteistyönä ammatillisen kehittymisen eri vaiheita tukeva mentorointimalli. Mentorien koulutus kohdentuu varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppimiseen sekä lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatusjohtajien induktiovaiheeseen. Yhteistyö perustuu seudun yli 60 päiväkodin kumppanuusverkostoon.

Hankkeen verkkosivut: https://sites.uta.fi/mentorointiavakassa/

Lisätiedot: Yliopistonlehtori Päivi Kupila, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, paivi.kupila (at) uta.fi


OPEKE - Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen

OPEKE -hanke uudistaa ammatillisen opettajankoulutuksen koko jatkumoa: valintaprosessia, oppimista ja ohjausta, työelämäyhteyksiä sekä varmistaa opettajankouluttajien osaamisen ajantasaisuuden. Kehittämispilottien avulla rakennetaan ammatillisten ja aikuisopettajien uranaikaisen osaamisen kehittämisen malleja sekä tuetaan opettajia ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa.

Hankkeen verkkosivut: www.hamk.fi/opeke

Lisätiedot: Projektipäällikkö Anu Raudasoja, Hämeen ammattikorkeakoulu, anu.raudasoja (at) hamk.fi


OpenDigi - Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä

OpenDigi-hankkeessa saatetaan yhteen viiden opettajankoulutuslaitoksen tutkimusperustainen asiantuntijuus ja kehittäjäyhteisöt, joissa opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat ja perusasteen opettajat toimivat yhteistyössä. Tavoitteena on opettajien digipedagogisen osaamisen vahvistaminen ja oppilaiden oppimistaitojen tukeminen. Työskentelyä tuetaan digitaalisella toimintaympäristöllä ja PREP21-hankkeen strategisen oppimisen malleilla.

Hankkeen verkkosivut: opendigi.fi

Lisätiedot: Projektipäällikkö Heikki Kontturi, Oulun yliopisto, heikki.kontturi (at) oulu.fi


Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) -kehittämishanke

OVET-hankkeen tavoitteena on opettajankoulutuksen valintojen tutkimusperustainen kehittäminen laajassa yhteistyöverkostossa. Hankkeeseen osallistuvat mm. kaikki Suomen opettajankoulutusyksiköt ja VAKAVA-verkosto. Hanke keskittyy opettajankoulutuksen valinnoissa erityisesti hakijan soveltuvuuden arvioinnin kehittämiseen tutkimusperustaiseksi ja yhtenäisemmäksi. Lisäksi hankkeessa määritetään keskeiset opettajuuden kompetenssit ja kehitetään opettajankoulutuksen vaikuttavuuden seurantaa systemaattiseksi. Hankkeessa on kolme osahanketta.

Hankkeen verkkosivut: www.utu.fi/ovet

Lisätiedot: Hankkeen vastuullinen johtaja Anu Warinowski, Turun yliopisto, anu.warinowski (at) utu.fi ja projektipäällikkö Mirva Heikkilä, Turun yliopisto, mirva.heikkila (at) utu.fi


Osaamisen yhteisloikka - pedagogista ammattitaitoa lastentarhanopettajien koulutuksen ja työelämän uudistuvalla yhteistyöllä

Hankkeen tavoitteena on kehittää kustannustehokkaasti tulevien ja työuralla olevien lastentarhanopettajien ammatillista osaamista. Opettajat tulevat hallitsemaan laadukkaita lapsen kehitystä tukevia vuorovaikutus- ja toimintamalleja sekä perustamaan toimintansa entistä monipuolisempiin työyhteisötaitoihin mm. osallistavaan tiimijohtamiseen, yhteisölliseen oppimiseen ja toimintoja uudistavaan, tutkimusperustaiseen asiantuntijuuteen.

Lisätiedot: Varhaiskasvatuksen professori Maarit Silvén, Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, maarit.silven (at) utu.fi


Osaavat opettajat yhdessä! – valtakunnallinen terveystieteiden opettajankoulutuksen ja soteku-opettajien täydennyskoulutuksen uudistaminen (TerOpe)

Hankkeessa uudistetaan valtakunnallisesti terveystieteiden opettajankoulutusta ja kehitetään alan opettajille täydennyskoulutusmalli tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin perustuen. Hanke pilotoi digiosaamisen opintokokonaisuuden opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Hanke toteutetaan 6 terveystieteiden opettajankoulutusyksikön ja TAMK:in ammatillisen opettajakoulutuksen kanssa v. 2017–2019.

Hankkeen verkkosivut: teropehanke.wordpress.com

Lisätiedot: Post-doctoral researcher, University teacher Kristina Mikkonen, Oulun yliopisto, kristina.mikkonen (at) oulu.fi


Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja -työn sisältöjen kehittäminen Suomen opettajankoulutuksiin (SetSTOP)

Tässä valtakunnallisessa hankkeessa tuotetaan ja testataan oppimateriaaleja ja työvälineitä, joiden avulla sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamisen ja segregaation lieventämisen teemat voidaan sisällyttää Suomen opettajankoulutusten (luokan-, aineen- ja ammatillinen sekä varhais- ja erityiskasvatuksen opettajankoulutus) ja OPO-koulutuksen opetussuunnitelmiin.  

Hankkeen verkkosivut: setstop.wordpress.com

Lisätiedot: Yliopistonlehtori Vappu Sunnari, Oulun yliopisto, Vappu.Sunnari (at) oulu.fi


Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke TaiTu

Hankkeessa kehitetään erityisesti taidealojen aineenopettajakoulutusta, sekä yhteistyötä taiteiden ja eri oppiaineiden ja alojen välillä. Hankkeen piloteissa rakennetaan lähestymistapoja ja työskentelyn malleja erityisesti uutta luovan osaamisen ja oppimisen kehittämiseen.

Hankkeen verkkosivut: sites.uniarts.fi/fi/web/avoinkampus/hankkeet

Hankkeen blogi: taitura.com

Lisätiedot: Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopisto, sirke.pekkila (at) uniarts.fi


Toimintaa ja kohtaamisia – osallisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden vahvistaminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Paras tapa ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä on koulutuksellisen tasa-arvon vaaliminen ja osallisuuden kokemuksen tarjoaminen kaikille. Opettajat ovat tässä työssä avainasemassa myös ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa kehitetään tulevien ammatillisten opettajien valmiuksia tunnistaa koulutuksen syrjäyttäviä tekijöitä ja vahvistaa opiskelijoiden toimijuutta, aktivoida heitä osallistumaan ja kehittämään taitojaan toimia muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. 

Hankkeen toteutuksesta vastaavat Haaga-Helian (hankkeen johto ja koordinointi), Hämeen, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Lisätiedot: Yliopettaja Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, liisa.vanhanen-nuutinen (at) haaga-helia.fi


Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena

Hankkeessa kehitetään erityisesti erityisopettajankoulutuksen sisältöjä 6 yliopiston sekä asiantuntijaverkostojen ja koulujen yhteistyönä. Hanke kohdistuu yhteisopettajuuden, erityisopettajan pedagogisen konsultaation sekä vahvuusperustaisen pedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittämiseen koulutusjatkumoissa. Lisäksi hankkeessa kehitetään, tuotetaan ja pilotoidaan vuorovaikutteisia verkkomateriaaleja.

Hankkeen verkkosivut: tuetaan.wordpress.com/

Hanke Facebookissa: www.facebook.com/tuetaanyhdessa

Lisätiedot: Erityispedagogiikan professori Marjatta Takala, Oulun yliopisto, marjatta.takala (at) oulu.fi


Uutta luova asiantuntijuus - opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA)

Hankkeessa kehitetään systeemiseen ajatteluun ja tutkimusperustaiseen tietoon pohjautuvia toimintamalleja opettajankoulutukseen. Yliopistojen ja koulujen yhteistyönä tuetaan ilmiölähtöistä ja elinikäistä oppimista sekä hyödynnetään hybridejä oppimisympäristöjä ja eri tieteenalojen asiantuntemusta. Keskiössä on oppimista ja opetustyötä läpileikkaavia teemoja, kuten monilukutaito ja kielitietoisuus, tasa-arvoinen koulu, tutkiva työote, oppilaiden motivaatio sekä oppiainerajat ylittävä yhteistyö.

Lisätiedot: Tutkimusjohtaja, professori Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopisto, mirja.tarnanen (at) jyu.fi


Valtakunnallinen DigiErko-verkosto

Hankkeessa kehitetään digitaalisen oppimisen ja opettamisen verkosto, joka tukee opettajien digitaalisen asiantuntijuuden kehittymistä ja osaamisen jakamista. Toiminta pohjautuu Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa käynnissä oleviin DigiErko-koulutuksiin ja näissä toimivien asiantuntijaopettajien verkostoitumiseen, josta toiminta kasvaa vaiheittain valtakunnalliseksi opettajien ja opettajankouluttajien verkostoksi.

Hankkeen verkkosivut: digierko.fi

Lisätiedot: Sini Kontkanen, Itä-Suomen yliopisto, sini.kontkanen (at) uef.fi


Verme 2 - Vertaisryhmämentorointi osaamisen ja yhteisöllisyyden tukena

Verme 2 -hankkeen nimi juontuu sanasta vertaisryhmämentorointi, josta käytetään lyhyesti käsitettä verme. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa mentoreita ja tukea aikaisemmin koulutettuja mentoreita, jotka vetävät verme-ryhmiä. Samalla pilotoidaan uusia vertaisoppimiseen perustuvia työtapoja varhaiskasvatuksessa, maahanmuuttajien opetuksessa, vapaassa sivistystyössä, moniammatillisessa yhteistyössä, korkeakoulupedagogiikassa ja koulutusjohtamisessa. Yhteisiä ryhmiä järjestetään myös opettajaksi opiskeleville ja opettajille.

Hankkeen verkkosivut: verme.fi

Lisätiedot: Professori Hannu L. T. Heikkinen, Jyväskylän yliopisto, hannu.l.t.heikkinen (at) jyu.fi


Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä

Hankkeessa koulutetaan tulevia ja nykyisiä opettajia varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle kehittämään ja toteuttamaan monialaista projektimaista opiskelua ja hyödyntämään moderneja LUMA-oppimisympäristöjä. Hankkeella edistetään yliopistojen ainelaitosten, opettajankoulutuslaitosten ja harjoittelukoulujen opettajankouluttajien ammatillista kehittymistä, yhteisöllisyyttä ja toisiltaan oppimista.

Lisätiedot: Professori Maija Aksela, Helsingin yliopisto, maija.aksela (at) helsinki.fi

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden kuvaukset englanniksi:

Teacher Education Development Projects 2017