Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset 2017–2025

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoite, jonka mukaan Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida. Tavoitteen saavuttamista tukevat muun muassa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset (2017–2025). Linjauksia toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön, Opetushallituksen, Suomen Akatemian, Business Finlandin, muiden kansallisten toimijoiden sekä Team Finland Knowledge –erityisasiantuntijoiden välisenä poikkihallinnollisena yhteistyönä.

Taustaa

Kansainvälisyyden edistämislinjauksessa tavoitteeksi on asetettu suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistaminen ja globaalisti tunnustetun edelläkävijäaseman saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä. Näiden tavoitteiden toteutumista tukevat korkeakoulu- ja tiedepoliittiset linjaukset, jatkuva korkeakoulujen ja tiedelaitosten laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen osana valtion rahoitus- ja ohjausjärjestelmää ja korkeakoulujen omat strategiset valinnat sekä muut käynnissä olevat kansalliset kehittämispolitiikat.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden linjausten toteutumista edistetään ja seurataan opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisessä ohjauksessa sekä muiden hallinnonalan toimijoiden ohjausprosesseissa. Hallinnonalan toimissa otetaan huomioon Suomen sitoutuminen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä ohjaaviin muihin politiikkalinjauksiin. Näitä ovat mm. Suomen sitoutuminen kansainväliseen kestävän kehityksen agendaan (YK:n Agenda 2030) sekä sen kansalliseen toimenpideohjelmaan sekä Talent Boost -ohjelman toimeenpanoon.

Nykytila

Kansainvälisyyden edistämisen linjauksien toimenpidekokonaisuuksien toimeenpano on edennyt suunnitellusti.

Korkeakoulut ovat laatineet linjausten mukaisesti laadulliset ja mitattavat kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja tavoitetta tukevat toimenpiteet osana korkeakoulujen ohjausprosessia vuonna 2020

Kansainvälisyyden edistämisen linjauksien mukaisesti Lippulaivaohjelma on aloitettu, ja Team Finland Knowledge -verkoston erityisasiantuntijat ovat aloittaneet toiminnan alueillaan syksyllä 2018 ja 2019. Poikkihallinnollinen toiminta ulkomaalaisten opiskelijoiden ja osaajien maahantulon sujuvoittamiseksi ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroimiseksi on käynnistetty.

Linjausten edistymistä seuraava KV-foorumi on jakautunut neljään alaryhmään, aidosti kansainvälinen korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyö, globaalivastuullinen rahoitusohjelma, maakuvatyö ja osaamisen vienti, joiden tehtävänä on laatia toimenpide-ehdotukset jokaiseen neljään asiakokonaisuuteen liittyen.

Lisätietoja

Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330327