3.13 Saamenkielinen koulutus

Saamelaiset ovat arktinen alkuperäiskansa. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä, joista pohjoissaame on uhanalainen, ja inarinsaame ja koltansaame vakavasti uhanalaisia. Saamelaisilla on perustuslain (731/1999) mukainen oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan koko maassa. Saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvat Suomessa Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat sekä Sodankylän pohjoisosan Lapin paliskunnan alue. Kotiseutualueen ulkopuolella asuu yli 60 prosenttia koko Suomen saamelaisväestöstä ja alle 10-vuotiaista saamelaislapsista valtaosa. Saamelaisten kielelliset oikeudet on määritelty saamen kielilaissa (1086/2003).

Kaikkia Suomessa puhuttuja saamen kieliä käytetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kielinä ja kaikkia opetetaan äidinkielen ja vieraan kielen oppiaineina. Äidinkielenään saamea puhuvalla lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta saamen kielellä koko maassa. Saamelaisten kotiseutualueella asuvilla saamen kieltä osaavilla on oikeus myös saamenkieliseen perusopetukseen. Opetus tulee antaa pääosin saamen kielellä. Opetuksen järjestäjät voivat järjestää saamenkielistä opetusta tätä laajemmin. Saamelaisilla on oikeus oman äidinkielensä opetukseen kotiseutualueella. Saamen kieltä voidaan opettaa äidinkielenä myös kotiseutualueen ulkopuolella sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. Tarjonnasta päättää viime kädessä kunta. Saamen kielet ja kulttuuri ovat myös oppiaineita yliopistossa.

Koulutuspoliittisessa selonteossa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämisen tavoitteeksi asetetaan näiden palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus ja laatu koko maassa. Tavoitteen saavuttamisen edellyttämillä toimenpiteillä vahvistetaan myös saamenkielisten ja saamen kielten asemaa. Toimenpiteillä mm. parannetaan mahdollisuutta seurata ja ohjata lasten oikeuksien ja palveluiden yhdenvertaista toteutumista, ja rahoitusjärjestelmän uudistuksella huomioitaisiin nykyistä tehokkaammin kuntien eriytyvät olosuhteet. Myös saamenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laadun ja sen kehittämisen kannalta tietopohjan ja -järjestelmien kehittäminen on tärkeää, jotta päätöksenteon pohjana on luotettava ja ajantasainen tieto. Lainsäädännön ja toimintakulttuurin kehittämisellä turvataan kaikkien lasten ja nuorten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellyttämä riittävä oikea-aikainen tuki ja matalan kynnyksen palvelut yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa.

Saamen kielten, saamenkielisen ja kaksikielisen saame-suomi opetuksen oppilasmäärät ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana kasvaneet erityisesti kotiseutualueen ulkopuolella. Saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä on noin 200 lasta. Tavoitteena on vahvistaa saamenkielisen varhaiskasvatuksen saatavuutta ja selkiyttää kielipesätoiminnan roolia.

Saamen kielten ja saamenkielisen esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen piirissä oli lukuvuonna 2020–2021 yhteensä 710 oppilasta. Perusopetuksessa toteutettava saamen kielten etäopetushanke mahdollistaa saamenkielten opiskelemisen riippumatta oppilaan asuinpaikasta. Etäopetus toteutetaan lukuvuoden 2021–2022 loppuun määräaikaisella kehittämisrahoituksella. Tämän jälkeen tavoitteena on hakea ratkaisuja toiminnan vakinaistamiselle.

Toisen asteen ammatillista koulutusta saamen kielellä järjestetään Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa, jonka opetuskielet ovat saame ja suomi. Lukiossa voidaan opiskella saamen kieliä. Saamelaiset voivat suorittaa oppivelvollisuutta myös saamelaisalueen koulutuskeskuksen järjestämässä vähintään lukukauden pituisessa saamen kielen ja kulttuurin koulutuksessa. Koulutuspoliittisen selonteon yleinen tavoite toisen asteen koulutuksen järjestäjien yhteistyön tiivistämisestä tukee myös saamenkielisen koulutuksen järjestämistä. Tavoitteena on pidemmällä aikavälillä selvittää mahdollisuuksia suorittaa osa ylioppilastutkinnon kokeista saameksi. Korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmatyössä tarkastellaan eri ryhmien koulutukseen pääsyä ja koulutuksessa menestymistä. Opetus-, ohjaus- ja muun henkilöstön tarpeen ennakoinnissa ja saatavuuden turvaamisessa huomioidaan myös kielivähemmistöt. Opetus- ja kulttuuriministeriölle laaditun selvityksen mukaan saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen haasteena on tehtävään koulutetun ja saamen kieliä osaavan henkilöstön riittävyys. Tavoitteena on parantaa saamenkielisen varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön saatavuutta ja kehittää edelleen monimuotoisia opetus- ja kasvatushenkilöstön kouluttautumisen tapoja.

Koulutuspoliittisessa selonteossa esitetyllä digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisellä luodaan uusia mahdollisuuksia myös saamen kielten ja saamenkielisten koulutusten toteuttamiselle. Näillä kehittämistoimenpiteillä voidaan tukea sekä saamen kielten oppimista äidinkielenä että parantaa mahdollisuuksia menetetyn alkuperäiskielen oppimiseen. Saamen kielet ja saamelaisia alkuperäiskansana koskevan tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus tulee huomioida niin digitaalisten kuin muiden oppimateriaalien tuottamisessa sekä opetuksessa. Lisäksi saamenkielisen oppimateriaalityön edellytyksiä tulee vahvistaa.