Lähteet

Aro, T., Aro, A & Mäkelä, I. 2020. Väestöselvitys 2040. Ikäryhmäkohtaiset ja alueelliset väestöennusteet sekä uusien opiskelijoiden määrien ennuste kaikilla koulutusasteilla Suomessa 2018–2040. Sitran taustaraportti.

Arola, L. 2020. Selvitys saamenkielisen opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön saatavuudesta ja koulutuspoluista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:30.

Castaño-Muñoz, J., Kreijns, K., Kalz, M., & Punie, Y. (2017). Does digital competence and occupational setting influence MOOC participation? Evidence from a cross-course survey. Journal of Computing in Higher Education, 29 (1), 28–46.

Eskelinen, N., Erola, J. Karhula, A., Ruggera, L. & Sirniö, O. 2020. Eriarvoisuuden periytyminen. Teoksessa Mattila, M. (toim.), Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020. Kalevi Sorsa-säätiö

Flisi, S., Blasko, Zs. 2019. A note on early childhood education and care participation by socio-economic background. Publications Office of the European Union, Luxemburg, 2019, ISBN 978-92-76-09694-8, doi:10.2760/315380, JRC117663.

Fryer, R.G. 2016. The production of human capital in developed countries: evidence from 196 randomized field experiments. National bureau of economic research working paper 22130.
http://www.nber.org/papers/w22130

Hansen, J. D., & Reich J. 2015. Socioeconomic status and MOOC enrolment: enriching demographic information with external datasets. In Proceedings of the Fifth International Conference on Learning A analytics and Knowledge, 59–63. DOI: 10.1145/2723576.2723615

Härkönen,J & Sirniö, O. 2020. Koulutuksen ylisukupolvinen eriarvoisuus on kasvanut.
Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) Policy Brief 3/2020.
https://blogit.utu.fi/tita/wp-content/uploads/sites/45/2020/08/Harkonen_ja_Sirnio.pdf

Kailaheimo-Lönnqvist, S., Kilpi-Jakonen, E., Niemelä, M & Prix, I. 2020. Eriarvoisuus koulutuksessa.
Teoksessa Mattila, M. (toim.), Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020. Kalevi Sorsa-säätiö.

Karila, K. 2016. Vaikuttava varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen tilannekatsaus. Opetushallituksen julkaisuja. Raportit ja selvitykset 2016:16

Karvi 2015. Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi. Toim. Pirinen, T. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 17:2015.

Karvi 2020a. Alkumittaus – koulutulokkaiden matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden taidot ja
osaamisen taustatekijät. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Tiivistelmät 13:2020.

Karvi 2020b. Millaista on yhdeksäsluokkalaisten kielellinen osaaminen? Suomen kielen ja kirjallisuuden arvioinnin 2019 päätulokset. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Tiivistelmät 17:2020.

Kestilä, L. & Martelin, T. 2018. Suomen väestörakenne ja sen kehitys. Teoksessa Suomalaisten hyvinvointi 2018. Toim. Kestilä L. ja Karvonen, S. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Keyriläinen, M. 2019. Perhevapaan vaikutus naisten urakehitykseen kielteisempi korkeakoulutetuilla.
http://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2019/perhevapaan-vaikutus-naisten-urakehitykseen-kielteisempi-korkeakoulutetuilla/ Haettu 17.3.2020

Luoma, T. 2020. Taiteen perusopetus 2020 – selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2019-2020. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2020:4.

Manninen, J., Karttunen, A., Meriläinen, M., Jetsu, A. & Vartiainen, A.-K. (2019). Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa – kansalaisopiston hyödyt osallistujille, kaupungille ja alueelle. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 23.

OECD 2015. Students, computers and learning: Making the connection. OECD publishing, Paris.

OECD 2018. Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility, PISA, OECD Publishing, Paris.

OECD 2020a. Education at a Glance 2020:OECD Indicators. OECD Publishing, Paris.

OECD 2020b. Continuous Learning in Working Life in Finland.Getting Skills Right. OECD Publishing, Paris.

OECD 2020c. OECD Employment Outlook 2020: Worker Security and the COVID-19 Crisis, OECD Publishing, Paris.

OPH 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2019:3.

Pietilä, P., & Laitinen, M. T. 2011. Koulutusta kaikille? Esteettömyys korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen haasteena. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3 (13), 68-77.

Rautiainen, P. & Korhonen, O. 2019. Millä ehdoilla? Kuinka elinikäistä oppimista säännellään? Sitran selvityksiä 154.

Riihelä, M. & Tuomala, M. 2019. Ovatko tuloerot Suomessa kasvaneet luultua enemmän? Talous ja yhteiskunta 1/2019, 30-37.

Rohs, M., & Ganz, M. 2015. MOOCs and the claim of education for all: A disillusion by empirical data. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16 (6), 1–19.

Selwyn, N. (2013). Rethinking education in the digital age. In K. Orton-Johnson & N. Prior (Eds.), Digital sociology. Critical perspectives (pp. 197–212). New York: Palgrave Macmillan.

Selwyn, N., Hillman, T., Eynon, R., Ferreira, G., Knox, J., Macgilchrist, F., & Sancho-Gil, J. M. (2020) What’s next for Ed-Tech? Critical hopes and concerns for the 2020s, Learning, Media and Technology, 45 (1), 1-6.

Sipilä, J. & Österbacka, E. 2013. Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua? Perheitä ja lapsia tukevien palvelujen tuloksellisuus ja kustannusvaikuttavuus. Valtiovarainministeriön julkaisuja 11.

Stenvall, J. & Syväjärvi, A. 2006 Onks tietoo? Valtion informaatio-ohjaus kuntien hyvinvointitehtävissä.

Valtionvarainministeriö, tutkimukset ja selvitykset 3/2006.

STM & TEM 2020. Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen. Sosiaali-ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettama ryhmä. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:19.

Suominen, A. 2019. Selvitys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista taiteen perusopetuksen saatavuuden turvaamiseksi sekä rahoitusjärjestelmän selkeyttämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:27.

Tanhua-Piiroinen, E., Kaarakainen, S-S., Kaarakainen, M-T., Viteli, J., Syvänen, A. & Kivinen, A. 2019. Digiajan peruskoulu. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 6/2019.

Tervola, J. 2015. Maahanmuuttajien kotihoidon tuen käyttö 2000-luvulla. Yhteiskuntapolitiikka 80(2), 121–133.

Tilastokeskus 2019. Syntyvyden lasku heijastuu alueiden tulevaan väestökehitykseen.
https://www.stat.fi/til/vaenn/2019/vaenn_2019_2019-09-30_tie_001_fi.html

Tilastokeskus 2020. Koulutukseen hakeutuminen
http://tilastokeskus.fi/til/khak/2019/khak_2019_2020-12-10_tie_001_fi.html

Tukia, H. & Wilskman, K. Informaatio-ohjaus kuntien tukena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. THL, raportti 57/2011.

Valtiovarainministeriö. 2020. Peruspalvelujen tila 2020. Ikä- ja aluerakenteen muutoksessa, kysynnän ja kustannusten paineessa. Kunta-asiat. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:6.

Vanttaja, M. &, af Ursin, P. & Järvinen, T. 2019. Kouluun sitoutumattomien nuorten tausta ja tulevaisuusodotukset yhteiskuntapolitiikka 84 (2019):5-6, 491-503.