Julkisen sektorin kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimusten päivittämisen toimenpiteistä on sovittu osana kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelmaa. Koulutusjärjestelmää kehitetään kelpoisuuksien saavuttamismahdollisuuksien joustavoittamiseksi. Sektoriministeriöt vastaavat kelpoisuussäännösten päivittämisestä.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Ammattipätevyyksien edellytysten lieventäminen

Sipilän hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa 2017 linjattiin, että opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla valmistellaan selvitys siitä, missä ammateissa tai tehtävissä ammattipätevyyksien edellytyksiä voitaisiin edelleen lieventää. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi toimeksiannon mukaisesti hallinnonalojen näkemykset siitä, missä ammateissa säädökseen pohjautuvan kelpoisuusvaatimuksen voisi joko kokonaan poistaa tai lieventää. Toimenpidepyynnöt (OKM/46/592/2017) toimitettiin ministeriöille kesäkuussa 2017 ja tammikuussa 2019.

Ministeriöt ovat ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) uudistamisen kansallisen toimeenpanon yhteydessä vuosina 2014 ja 2015 kartoittaneet kaikki hallinnonalojensa säännellyt ammatit. Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) mukaan säännellyllä ammatilla tarkoitetaan virkaa tai tehtävää, jonka aloittamisen tai harjoittamisen edellytyksenä on, että henkilö täyttää tietyt laissa säädetyt ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset.

Selvityksistä ilmeni, että ammattipätevyyslain mukainen säännellyn ammatin määritelmä kattaa vain osan todellisista ammattipätevyyden edellytyksistä, ja että lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten lisäksi ammatteihin pääsyn edellytyksenä voi myös olla esimerkiksi ministeriöiden ohjeisiin perustuvia tai kuntien määrittelemiä pätevyysvaatimuksia. Lisäksi useilla hallinnonaloilla on EU-lainsäädäntöön perustuvaa sääntelyä, jota ei ole kansallisilla toimilla mahdollista lieventää.

Suurin osa Suomen säännellyistä ammateista perustuu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön. Opetus- ja kasvatustoimea lukuun ottamatta muilla toimialoilla sääntely on vähäistä.  Ministeriöiltä vuosina 2017 ja 2019 saatujen selvitysten mukaan sääntelyä on eri hallinnon aloilla sujuvoitettu jo jonkin verran viime vuosina. Voimassa olevaa sääntelyä pidetään kuitenkin tarkoituksenmukaisena esimerkiksi asiakas- ja potilasturvallisuuden, yleisen turvallisuuden tai tasa-arvon ja syrjimättömyyden varmistamiseksi, eikä laajempaa sääntelyn lieventämistä ammattipätevyyslain mukaisissa säännellyissä ammateissa pidetä perusteltuna.

Toimia:

  • Kelpoisuusvaatimusten nykytilanne ja ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset kartoitettu syksyllä 2015.
  • Kuntien tehtävien vähentäminen.

Lisätietoja

Katri Tervaspalo, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330084