Opintojen henkilökohtaistaminen

Ammatillisessa koulutuksessa opintopolku on yksilöllinen ja joustava. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten sitä hankitaan eri oppimisympäristöissä. Samalla suunnitellaan tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Henkilökohtaistaminen koskee kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita. Henkilökohtaistaminen tehdään myös ammatillista osaamista syventävän tai täydentävän koulutuksen opiskelijalle ja ammatilliseen tehtävään valmistavan koulutuksen opiskelijalle, jos koulutus perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen.

Koulutuksessa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Aiemman osaamisen tunnustaminen on säädetty koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi.

eHOKS

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syyskuussa 2017 eHOKS-hankeryhmän tukemaan henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista. Hankeryhmä laati vuoden 2017 loppuun mennessä henkilökohtaistamisprosessin ja -toimintamallin kuvaukset sekä HOKSin tietosisällön ja käsitteistön koulutuksen järjestäjien työn tueksi. Lisäksi hankeryhmä selvitti tarvittavia säädösmuutoksia ja laati suunnitelman digitaalisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (eHOKS) valmistelua ja käyttöönottoa varten.

eHOKS-tieto kerätään valtakunnalliseen tietovarantoon ja sitä käsitellään eHOKS.palvelun avulla. HOKS laaditaan ja siihen liittyvä tieto tuotetaan koulutuksen järjestäjien omissa opintohallintojärjestelmissä, josta valtakunnallisella tasolla tarvittavat tiedot siirretään tietovarantoon rajapintojen kautta.

Valtakunnallisessa tietovarannossa olevat HOKS-tiedot ovat opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja vastuullisen työpaikkaohjaajan saatavilla digitaalisen eHOKS-palvelun kautta. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun opiskelija hankkii osaamista työelämässä, vaihtaa oppilaitosta tai palaa jatkamaan opintojaan keskeyttämisen jälkeen.

Lisäksi opiskelijoiden henkilökohtaisiin osaamisen kehittämissuunnitelmiin kuuluvien tietojen yhdenmukaistaminen parantaa henkilökohtaistamisen laatua valtakunnallisesti ja yhtenäistää henkilökohtaistamiseen liittyviä toimintamalleja.

Opiskelija voi hyödyntää henkilökohtaistamiseen liittyviä ja muita koulutustietoja palvelun kautta esimerkiksi työnhaussa.

eHOKSin käyttöönotto edellyttää säädösmuutoksia. Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 29.11.2018. Hallitus esittää, että ammatillisen koulutuksen valtakunnallista tietovarantoa laajennettaisiin opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kuuluvilla tiedoilla. Tarkoitus on, että lakimuutokset tulisivat voimaan 1.5.2019, jolloin myös eHOKS olisi käytettävissä. Lain lopullisesta sisällöstä ja voimaantulosta päättää eduskunta.

eHOKSia on tarkoitus kehittää edelleen käyttöönoton jälkeen saadun palautteen ja jo kehitysvaiheessa esitettyjen jatkokehitystoiveiden perusteella.

Kuva avautuu isompana uuteen ikkunaan

Lisätietoja