Hyppää sisältöön

Ansökning 2021 som riktas till kommuner där sjukhuset anordnar sjukhusundervisning

Avustus

Statligt specialunderstöd för anställning av sjukhuslärare för att öka den konsultativa sjukhusundervisningen under åren 2021–2022.

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för kommuner som är skyldiga att anordna sjukhusundervisning (Lag om grundläggande utbildning 4 a §) för anställning av sjukhuslärare för åren 2021–2022. Specialunderstödet som beviljas är sammanlagt högst 3,5 miljoner euro för åren 2021–2022 i undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel moment 29.10.20. 

Enligt lagen om grundläggande utbildning 4 a § kan även kommuner där det finns en annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989), anordna undervisning för elev som får specialiserad sjukvård. Denna ansökning gäller inte verksamheten i fråga.

Understödet kan användas för anställning av sjukhuslärare, så att det konsultativa arbetet i sjukhusundervisningen ökar.  

Beviljat understöd förutsätter engagemang och deltagande i forskningsprojekt angående utveckling av sjukhusundervisning.

I nationell samordning kan understödet också beviljas en kommun som anordnar sjukhusundervisning eller flera motsvarande kommuner som bildar ett konsortium. I det senare fallet kommer kommunerna i konsortiet överens om vilken kommun som har huvudansvaret och som beviljas understödet. Konsortiet kommer sinsemellan överens om fördelningen av understödet.

Verksamheten är relativt ny och kräver specifik, särskild kompetens. Det är viktigt att konsultativa sjukhuslärare har erfarenhet av sjukhusundervisning i allmänhet och på grund av barn- och ungdomspsykiatriska skäl även av elever som får specialiserad sjukvård. Det är också viktigt att professionella får möjlighet att nätverka samt gemensam utbildning och handledning för arbetet. Detta förutsätter nationell samordning där man även utvecklar fungerande strukturer, effektiva verksamhetssätt och delat kunnande. Utan nationell samordning kan verksamheten differentieras och det kan uppstå stora skillnader kvalitetsmässigt. 

Understödet som beviljas för samordnandet av nationellt utvecklingsarbete används för att anordna långvarig utbildning som ökar kompetensen hos de professionella som anställs. Utbildningen ska innehålla bland annat uppgifter som anknyter till det egna arbetet samt delande av bra praxis. Samordningen innehåller dessutom stöd för nätverkande mellan olika enheter som ger sjukhusundervisning och sektorsövergripande aktörer för att utveckla konsultativ verksamhet.

Ansökningstiden är 27.11.2020–20.1.2021 kl. 16.15. 

Avsikten är att besluten ska fattas under våren 2021. 

Utbildning

Ytterligare information

Undervisningsrådet, Jussi Pihkala 
02953 30256
[email protected] 

Projektsekreterare, Aili Tervonen
0295 330216
[email protected]  

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:  [email protected] 

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar: https://minedu.fi:8443/sv/arendehantering-och-anvisningar