Hyppää sisältöön

Specialunderstöd till statsunderstödsberättigade riksomfattande organisationer på ungdomsområdet för att öka ungdomars hobby- och sommarverksamhet

Avustus

Understöd kan sökas av organisationer som  senast den 31 december 2020 har godkänts som statsunderstödsberättigade riksomfattande organisationer på ungdomsområdet. Med understöden täcks de löne- och arvodesutgifter som följer av att ungdomars hobby- och sommarverksamhet ökas och utvecklas.

Coronatiden har varit svår för barn och unga. Särskilt har coronaläget belastat dem som redan tidigare haft problem till exempel med psykisk hälsa eller haft en utmanande familjesituation. Den långa coronatiden kommer att påverka barns och ungas upplevelser och liv också på längre sikt. Under coronatiden övergår man ofta från närundervisning till distansundervisning och tvärtom, hobbyverksamheten är stängd och de sociala kontakterna begränsade. Allt detta belastar barn och ungdomar.

Sommaren 2021 är en av de avgörande stunder då barn och unga ska erbjudas meningsfull fritidsverksamhet med låg tröskel som hjälper att förebygga psykisk ohälsa, sociala problem, ensamhet, utslagning och störande beteende. För att öka verksamheten och sänka deltagaravgifterna stöds kortvarig anställning av sommartidsanställda som ordnar verksamhet för ungdomar 1.5 – 30.9.2021. 

Det understöd som ministeriet beviljar får användas endast för de anställdas löne- och arvodeutgifter. Understödet får inte användas för att betala extra lön eller arvode till organisationens heltids- eller deltidsanställda som redan står i anställningsförhållande. Med det understöd som ministeriet beviljar kan täckas en del av löne- och arvodeutgifterna, det vill säga högst 700 euro/person. De riksomfattande organisationer som ansöker om understöd ska ha tillräcklig erfarenhet av att vara arbetsgivare för att se till att den person som anställs med understödet får tillräckligt stöd och tillräcklig handledning för sin arbetsuppgift.  

Genom ministeriets beslut kan understödsmottagaren (centralorganisationen) överföra understöd till sina regionala eller lokala medlemsorganisationer genom att ingå ett avtal med dem i enlighet med statsunderstödslagen och ministeriets understödsvillkor.

Ansökningstiden börjar den 9 mars 2021 kl. 10.00 och slutar den 26 mars 2021 kl.16.15

Understöd kan beviljas förutsatt att riksdagen beviljar det anslag som behövs för ändamålet. Avsikten är att besluten om ansökningarna ska fattas före utgången av april. Sökandena informeras om besluten skriftligen via e-tjänsten.

På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001). 

Unga

Ytterligare information

Specialplanerare Mikko Cortés Téllez tfn 0295 33 0080
Pääsihteeri Viivi Pekkonen, puh. 0295 33 0192

Stöd i tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten: [email protected] 
Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: https://minedu.fi/sv/understod